قطعنامه شماره 3379

مجمع عمومي سازمان ملل متحد

 A/Res/3379

 

محو تمامی اشکال تبعيض  نژادی

مجمع عمومي

با يادآوري قطعنامه (XVIII) 1904 مورخ 20 نوامبر 1963 و اعلام بيانيه ملل متحد در مورد محو تمام اشكال تبعيض نژادي, بخصوص تصريح اينكه هر فرضيه مبتني بر تمايز يا برتري نژادي, از لحاظ علمي غلط, از لحاظ اخلاقي محكوم و از لحاظ اجتماعي ناروا و خطرناك است و اظهار نگراني از اينكه جلوه‌هاي تبعيض نژادي هنوز در پاره‌اي مناطق جهان آشكار بوده كه در بعضي موارد از سوي حكومتها و با استفاده از ابزارهاي قانونگذاري, اداري و غيره تحميل مي‌شود,

همچنين با يا‌دآوري اينكه از جمله موارد محكوم شده در قطعنامه (XXVIII) G 3151 مورخ 14 دسامبر 1973 مجمع عمومي, اتحاد نامقدس بين نژادپرستي آفريقاي جنوبي و صهيونيسم بوده است,

با توجه به بيانيه مكزيك در مورد تساوي حقوق زنان و سهم آنها در توسعه و صلح, صادره در كنفرانس جهاني سال بين‌المللي زنان كه در مكزيكوسيتي از 19 ژوئن تا 2 ژانويه 1975 برگزار شد و نيز اعلام رسمي مبني بر اينكه همكاري بين‌المللي و صلح مستلزم به دست آوردن آزادي و استقلال ملي, محو استعمار و استعمار نو, اشغال خارجي, صهيونيسم, آپارتايد و تبعيض نژادي در همه اشكال آن و نيز به رسميت شناختن مقام و منزلت ملتها و حق آنها براي خودمختاري, همچنين با توجه به قطعنامه (XII) 77 مصوب مجمع سران حكومتي و دولتي سازمان وحدت آفريقا در جلسه دوازدهم خود كه در كامپالا از 28 ژوئيه تا اول اوت 1975 برگزار شد, بيان داشت: «حكومتهاي نژادپرست در فلسطين اشغالي و زيمباوه و آفريقاي جنوبي ريشه امپرياليستي مشتركي داشته, اجزايي از يك كل را تشكيل داده و ساختار نژادپرستانه يكساني دارند و به شكل سازمان‌دهي شده در اعمال سياست سركوب مقام و منزلت انسان به يكديگر پيوسته‌اند.»

همچنين با توجه به بيانيه سياسي و استراتژي تقويت صلح و امنيت بين‌المللي وتشديد اتحاد و كمك متقابل در بين كشورهاي غيرمتعهد, مصوب كنفرانس وزيران خارجه كشورهاي غير متعهد در ليما از 25 تا 30 اوت 1975 برگزار شد, به شديدترين لحن صهيونيسم را به عنوان خطري براي صلح و امنيت جهاني محكوم كرده و تمام كشورها را دعوت به مقابله با اين ايدئولوژي نژادپرستانه و امپرياليستي نموده است,

تعيين مي‌كند كه صهيونيسم شكلي از نژادپرستي و تبعيض نژادي است.

در دو هزار و چهارصدمين جلسه با حضور تمام اعضا به تصويب رسيد.

  

 ***