قطعنامه 242 شوراي امنيت

(22 نوامبر 1967)

 S/Res/242


شوراي امنيت با ابراز نگراني از وخامت اوضاع خاورميانه, برعدم توسل به زور جهت تصرف سرزمينها و نياز به تلاش براي برقراري صلح عادلانه و پايدار كه در آن همه كشورهاي منطقه از امنيت برخوردار باشند, تاكيد دارد.

با تاكيد براينكه همه كشورهاي عضو به هنگام پذيرش منشور سازمان ملل متحد متعهد شده‌اند كه طبق ماده منشور رفتار كنند, شوراي امنيت:

1. اظهار مي‌دارد كه اجراي اصول منشور مستلزم برقراري صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه است و بايد بر دو اصل زير استوار باشد:

الف: خروج نيروهاي مسلح اسراييل از سرزمينهاي اشغالي در جنگ اخير.

ب: خاتمه وضعيت جنگي, احترام و شناسايي اصل حاكميت, استقلال و تماميت ارضي هريك از كشورهاي منطقه و حق آنها بر زندگي صلح‌آميز و در مرزهاي امن و شناخته شده و به دور از تهديد يا توسل به زور.

2. ضرورت موارد زير را نيز بار ديگر تصريح مي‌دارد:

الف: تضمين آزادي كشتيراني در آبهاي بين‌المللي منطقه;

ب: حل عادلانه مساله آوارگان;

پ: تضمين مصونيت سرزمينها و استقلال سياسي همه كشورهاي منطقه از راه اقداماتي مانند ايجاد مناطق غيرنظامي.

3. از دبيركل درخواست مي‌شود نماينده‌اي ويژه جهت اعزام به خاورميانه براي برقراري و حفظ تماس با كشورهاي ذيربط تعيين نمايند تا طبق مواد و اصول اين قطعنامه به حصول توافق و تلاش جهت دستيابي به راه حل صلح‌آميز و قابل قبول مساعدت كند.

4. از دبيركل درخواست مي‌شود پيشرفت تلاشهاي نماينده ويژه را, هرچه سريعتر به شوراي امنيت گزارش كند.

در  یک هزارو سیصد و هشتادو دومین نشست  به اتفاق آراء تصويب شد.

 ***