اجلاس جهاني سران و توسعه

 

اقتصاد شبكه اي جديد، ‌و جامعه اطلاعاتي متكي بر دانش در ميان ما پديدار شده است. روشي كه مردم و دولت ها زندگي
مي كنند، مي آموزند، كار مي كنند و با يكديگر ارتباط برقرار مي سازند بطور برگشت ناپذيري تغيير كرده است.

 

انقلاب ديجيتال نيروي محركه جهاني سازي و همگرايي اقتصاد جهاني است. در قلب و مركز اين انقلاب قدرت فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي قرار دارد كه به مردم امكان مي دهد كه تقريباً بي درنگ و آناً در هر جاي جهان به اطلاعات و دانش دسترسي داشته باشند.

 

جريان آزاد اطلاعات و انديشه ها موجب رشد انفجاري دانش و كاربردهاي فراوان جديد آن شده است. در نتيجه ساختارها و روابط اقتصادي و اجتماعي در حال دگرگوني و تحول هستند.

 

با اين حال اكثريت عظميي از مردم جهان از اين انقلاب بر كنار مانده اند. اين «شكاف ديجيتال» خطر آن را دارد كه شكاف توسعه اي موجود فعلي بين ثروتمندان و فقيران را بين و در داخل كشورها عميق تر و گسترده تر كند.

اكثر مردم دنيا قادر نخواهند بود از اين انقلاب بهره مند شوند مگر اين كه بتوانند بطور كامل در جامعه اطلاعاتي در حال ظهور مشاركت كنند. دسترسي به موقع به بازارها و خدمات اطلاعاتي مي تواند امكانات واقعي براي كاهش فقر و ايجاد ثروت به
وجود آورد. اطلاعات و دانش مي توانند به ايجاد زمينه فعاليت برابر براي همه كمك كنند، ‌و فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي كليدي براي توسعه پايدار از نظر محيط زيست و كاهش فقر است.

 

فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي ابزاري قوي براي پر كردن شكاف توسعه اي بين كشورهاي ثروتمند و فقير فراهم مي سازد و تلاش ها براي مبارزه با فقر، گرسنگي، بيماري، ‌بيسوادي، ويراني محيط زيست و نابرابري جنسيتي را سرعت مي بخشد. فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي مي تواند سواد، آموزش و پرورش، و تعليمات را به دور افتاده ترين نقاط ببرد. مدارس، ‌دانشگاه ها و بيمارستان ها به وسيله فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي مي توانند به بهترين منابع اطلاعات و دانش موجود وصل شوند. فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي مي تواند پيام هاي بهداشتي را منتشر كند و به درمان و پيشگيري از شيوع ويروس حامل ايدز و خود اين بيماري و ساير بيماري هاي عفوني و مسري كمك كند.

 

بدون استفاده گسترده و نوآورانه از فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي، دسترسي كشورهاي فقيرتر به توسعه ممكن است غير ممكن باشد. از جمله چيزهاي ديگر:

·        «شكاف ديجيتال» همچنان از بزرگترين موانع بر سر راه تجارت جهاني بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است؛

·         استفاده از فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي و رسانه ها مي تواند كشورهاي در حال توسعه را با اقتصاد شبكه اي وجامعه اطلاعاتي متكي بر دانش امروز پيوند دهد؛

·        فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي با رهبري مناسب و تدابير و انگيزه هاي كافي مي تواند در زمان ركود اقتصادي، انگيزه و محرك اقتصادي جهاني فراهم سازد؛

·        فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي مي تواند توسعه را سرعت بخشد مشروط بر اين كه اطلاعات و ارتباطات با قيمت مناسب در دسترس همگان باشد؛ از آن به عنوان حقي بنيادي حمايت شود، و چارچوبي شفاف و قابل پيش بيني از روش ها و خط مشي ها كه رقابت را تشويق كند، وجود داشته باشد.

 

آماده سازي سريع زيربناهاي فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي به سود كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. رهبران سياسي اينك بايد براي تعيين توسعه زيربنايي به عنوان اولويت و بخشي از استراتژي ها و تدابير الكترونيكي ملي اقدام كنند؛ مناسب ترين
فن آوري ها را به كار بگيرند؛ تضمين كنند كه منابع انساني آموزش ديده، و در دسترس باشند؛ و به كشورهاي نيازمند براي ايجاد زيربناي اطلاعاتي آنان كمك كنند. درس هايي از تجربه هاي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كه بعضي از آنها كوچك، ‌فاقد منابع و با مسائل اجتماعي و اقتصادي دشوار مواجه بودند، به وجود دارد. اقدامات جسورانه رهبران سياسي در زمينه وارد كردن اقتصادهاي خود به عصر ديجيتال ثمر بخش بوده و نتايج اقتصادي، اجتماعي و سياسي مشخص به بار آورده است. نمونه هاي داستان هاي موفق استفاده از فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي را مي توان در اين نشاني مطالعه كرد.

http://www.itu.int/osg/spu/wsis-themes/ict_stories/

 

اجلاس مباني سران درباره جامعه اطلاعاتي فرصتي منحصر به فرد براي رهبران جهان خواهد بود تا در مورد شكل دادن به آينده جامعه اطلاعاتي و استفاده بهينه از انقلاب فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي در خدمت توسعه به توافق برسند.

 

اجلاس سران مي تواند از توافق گسترده در مورد قائل شدن اولويت فراوان براي فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي در كمك
بين المللي به توسعه،‌ حمايت كند، و از تلاش هاي ملي براي تدوين و اجراي تدابير و استراتژي هاي الكترونيكي پشتيباني به عمل آورد. اجلاس سران مي تواند به عنوان مجمعي منحصر به فرد براي برانگيختن دولت ها، ‌شركت ها، و جامعه مدني براي معكوس كردن روندهاي فعلي «شكاف ديجيتال» روز افزون خدمت كند و پايه هاي جامعه اطلاعاتي واقعاً فراگير جهاني را استوار سازد.