سؤال  هايي كه غالباً پرسيده مي شود

 

الف) جامعه اطلاعاتي

 

تشكيل اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي چه ضرورتي دارد؟

تغييري بنيادي، از جامعه صنعتي به جامعه متكي بر اطلاعات، در حال وقوع است اين انقلاب اطلاعاتي بر شيوه زندگي، يادگيري و كار مردم و نحوه تعامل دولت ها با جامعه مدني تأثير مي گذارد.

اطلاعات وسيله اي نيرومند براي توسعه اقتصادي و اجتماعي است و اين اجلاس فرصتي منحصر به فرد براي تمامي عوامل اصلي فراهم خواهد كرد تا فعالانه به پر كردن شكاف هاي ديجيتالي و دانش كمك كنند.

نخستين مرحله اجلاس سران در ژنو اعلاميه اصول و برنامه اقدام براي اجرا توسط دولت ها،‌نهادها و همه بخش هاي جامعه مدني را براي برخورد با چالش هاي جديد جامعه اطلاعاتي كه پيوسته در حال تحول است، تصويب و مخصوصاً راه هاي كمك به
پر كردن شكاف بين «داراها» و «ندارها» در زمينه دسترسي به شبكه هاي ارتباطات و اطلاعات را شناسايي خواهد كرد. موضوعات مربوط به توسعه، مساله اي مهم در مرحله دوم در تونس خواهد بود كه ضمن ارزيابي پيشرفت هاي حاصله، هر برنامه اقدام ديگري را كه لازم است، تصويب خواهد كرد.

شكاف ها و اختلاف هاي دانشي و ديجيتالي دقيقاً چيست؟

اين دو واژه به شكاف و تفاوت بين جوامعي در سياره ما كه از يك طرف با فن آوري توانمند شده و از طرف ديگر از فن آوري محروم شده اند، و همچنين عدم نقل و انتقال اطلاعات در ميان و بين اين جوامع اشاره دارد. بزرگترين قسمت شكاف در زمينه اطلاعات و دانش به دنياي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار مربوط مي شود. در حالي كه ضريب نفوذ تلفن در جهان بهبود يافته شكاف بين افراد داراي دسترسي به اينترنت و محروم از آن در سراسر جهان رو به افزايش است.

آيا جامعه اطلاعاتي زندگي ما را تغيير مي دهد؟

اقتصاد شبكه بندي شده جديد و جامعه اطلاعاتي متكي بر دانش در ميان ما پديدار شده است. روش زندگي، ‌يادگيري، كار كردن و ارتباط مردم با يكديگر پيوسته و مدام در حال تغيير است.

رابطه بين اطلاعات و جوامع دانش چيست؟

جريان آزاد اطلاعات و انديشه ها باعث رشد شديد دانش و استفاده هاي جديد فراوان از آن شده است. در نتيجه، ساختارها و روابط اقتصادي و اجتماعي در حال دگرگوني است.

اما هنوز اكثريت عظيمي از مردم دنيا از مزاياي اين انقلاب محروم هستند. خطر آن وجود دارد كه اين شكاف ديجيتال شكاف توسعه اي موجود بين و در ميان كشورهاي ثروتمند و فقير را عميق تر كند.

اكثر مردم دنيا اگر نتوانند بطور كامل درجامعه اطلاعاتي متكي بر دانش در حال ظهور شركت كنند، قادر نخواهند بود از اين انقلاب بهره مند شوند.

 

 

 

جامعه اطلاعاتي چه تأثيري بر پيشرفت اقتصادها دارد؟

انقلاب ديجيتالي در حال ايجاد شكل هاي كاملاً جديد تعامل اجتماعي و اقتصادي و جوامع جديد در سايبراسپيسي بدون مرز است. انقلاب فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي، بر خلاف انقلاب صنعتي قرن گذشته، اين قدرت بالقوه را دارد كه به سرعت گسترش يابد و بر زندگي همه تاثير بگذارد.

در مركز اين انقلاب، قدرت قن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي وجود دارد كه به مردم امكان مي دهد بصورت آني و در هر جاي جهان كه باشند، به اطلاعات و دانش دسترسي داشته باشند.

فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در توسعه اقتصادي و اجتماعي چه تأثيري مي توانند داشته باشند؟

«شكاف ديجيتالي» شكافي از دانش بين ملت هايي كه از نظر اطلاعات غني و فقير هستند ايجاد كرده است كه اين قدرت بالقوه را دارد كه باعث شكل جديدي از «بيسوادي» شود. «شكاف ديجيتالي» فقر دانش و اطلاعات را بيشتر  و امكانات رشد اقتصادي و توزيع ثروت را محدود مي كند.

فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي باعث ايجاد «شبكه هاي اقتصادي و اجتماعي » بين افراد و جوامع مي شود. قدرت اين شبكه ها در توانايي آنها براي ايجاد ارتباط بين گروه هاي گوناگون با ايجاد امكان دسترسي و مبادله اطلاعات و دانش براي آنها است كه براي توسعه اجتماعي – اقتصادي آنها حياتي است. تاجران و كارآفرينان با امكانات ايجاد شده، براي ترويج تجارت خود در سطح ملي، منطقه اي و جهاني از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي بهره مند مي شوند. از طرف ديگر فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي امكان ارائه خدمات پايه اي آموزشي و بهداشتي با تأثير بيشتر را فراهم مي كند زيرا مردم مي توانند از جوامع خود به آنها دسترسي داشته باشند.

وعده جامعه اطلاعاتي چيست؟

افزايش توانايي ما براي ايجاد ارتباط و شريك شدن در اطلاعات و دانش، امكانات دنيايي مسالمت آميزتر و  بهتر را براي همه ساكنان آن فراهم مي سازد. با اين حال اكثر مردم دنيا اگر نتوانند بطور كامل در جامعه متكي به دانش در حال ظهور
شركت كنند، قادر نخواهند بود از اين انقلاب اطلاعاتي بهره مند شوند.

چه كساني بايد به دانش و اطلاعات دسترسي داشته باشند؟

همه مردم، از جمله ساكنان نواحي روستايي و افراد معلول بايد به آساني به دانش و اطلاعات دسترسي داشته باشند. به افراد حاشيه نشين و منزوي، بيكار،‌تهيدست، محروم، كودكان، كهنسالان، جمعيت هاي بومي و افراد داراي نيازهاي خاص بايد توجه ويژه مبذول شود.

چه ارزش هايي بايد اساس جامعه اطلاعاتي راتشكيل دهد؟

ارزش هاي عمومي انساني مانند برابري، عدالت، ‌دموكراسي، همبستگي،‌ تسامح و بردباري متقابل، شرافت و حيثيت انساني، پيشرفت اقتصادي، حفاظت از محيط زيست، و احترام به تنوع، اساس جامعه اطلاعاتي جهاني فراگير را تشكيل مي دهند.

آيا اجلاس جهاني سران متني را تصويب خواهد كرد كه ديدگاهي جهاني براي جامعه اطلاعاتي فراهم سازد؟

اجلاس جهاني سران فرصتي منحصر به فرد براي همه عوامل و دست اندركاران اصلي فراهم خواهد ساخت تا ديدگاه و دركي مشترك از جامعه اطلاعاتي ايجاد و برنامه اقدام استراتژيك به منظور تحقق اين ديدگاه براي منافع همه بشريت تدوين كنند.

 

 

 

 

 

ب)  ,vd

هدف هاي اجلاس سران

اجلاس سران چگونه مي تواند جامعه اطلاعاتي را ضرورتي اقتصادي كند؟

سازمان ملل متحد معتقد است كه زمان و ساختار اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي به رهبران جهان امكان خواهد داد تا اجراي انقلاب ديجيتالي را در سه زمينه: توسعه، خط مشي و محتوا سرعت بخشند. به اين منظور اجلاس جهاني سران بايد به ايجاد ديدگاهي درباره يك جامعه اطلاعاتي جهاني فراگير كمك كند كه در آن همه افراد بدون تفاوت و تمايز توانمند مي شوند تا براي توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي، ‌فرهنگي و سياسي خود آزادانه دانش و اطلاعات به وجود آورند، ‌در آنها شريك شوند، و  از آنها بهره برداري كنند.

آيا در اين اجلاس هم فقط حرف مي زنند و از عمل خبري نيست؟

اين اجلاس در دو مرحله طراحي شده تا تضمين شود اقداماتي كه در مرحله نخست درباره آنها تصميم گيري شد، قبل از مرحله دوم عملي شده باشند.

نتايج مورد انتظار از اجلاس ژنو (2003) و تونس (2005) چيست؟

اجلاس سران (2003) اعلاميه و برنامه اقدامي شامل طيفي گسترده از موضوعات كاملاً مشخص را بصورتي تصويب خواهد كرد كه امكان بحث و برنامه ريزي متمركز فراهم شود.

كميته تداركاتي دوم، ‌كه از 17 تا 28 فوريه 2003 در ژنو تشكيل شد، اسنادي براي كار در مورد اعلاميه و برنامه اقدام تهيه كرد كه در كميته تداركاتي سوم (25-15 سپتامبر (2003) تكميل و درباره آن بحث شد. برنامه اقدام نهايي در مرحله نخست اجلاس سران در ژنو تصويب خواهد شد تا قبل از مرحله دوم اجلاس سران، كه در تونس تشكيل خواهد شد، بتوان آن را به اجرا در آورد.

موضوعات مربوط به توسعه، در مرحله دوم در تونس مورد توجه قرار خواهند گرفت و اجلاس تونس پيشرفت هاي حاصله را ارزيابي و هر برنامه اقدام لازم ديگري را تصويب خواهد كرد.

انتظار مي رود چه اقداماتي انجام شود؟

پيشنهادهاي خاص از پيشنويس برنامه اقدام، شامل اقدامات مشخص و فراگير مانند تهيه و تدوين استراتژي هاي الكترونيكي ملي براي همه كشورها، عملي كردن «توافق ديجيتالي جهاني» و ايجاد شاخص توسعه فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي تا معيار و ملاكي براي سنجش اقدامات انجام شده فراهم گردد.

ساير فعاليت هاي پيشنهاد شده شامل تجهيز و تعليم كارگران آماده در كشورهاي كمتر توسعه يافته؛ تجديد نظر در برنامه درسي مدارس ابتدايي و متوسطه؛ ساخت نرم افزار و سخت افزار فني براي ايجاد امكان استفاده از همه زبان هاي دنيا.

اين اقدامات را چگونه مي توان اندازه گيري كرد؟

در تهيه سند كاري براي پيشنويس برنامه اقدام، معيارهاي زير پيشنهاد شده است:

-       تمام روستاها تا سال 2010، و محله ها و جوامع تا سال 2015،‌ به اينترنت وصل شوند

-       همه دانشگاه ها تا 2005 و مدارس متوسطه تا 2010 و مدارس ابتدايي تا سال 2015 به اينترنت وصل شوند

-       همه بيمارستان ها تا 2005، و مراكز بهداشتي تا سال 2010 به اينترنت وصل شوند

-       90 درصد مردم  دنيا تا سال 2010 و صد درصد تا سال 2015 تحت پوشش (تلفن) بي سيم قرار گيرند

-       تمام ادارات دولت مركزي تا سال 2005 و همه ادارات دولتي محلي تا سال 2010 نشاني وب سايت و اي ميل داشته باشند.

ج) چه كساني در سازمان دادن اجلاس جهاني سران شركت دارند؟

تدارك براي تشكيل اجلاس سران به عنوان ابتكار كنفرانس تام الاختيار 1998 اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور هنگامي شروع شد كه معلوم شد شكاف بين داراها و ندارها در زمينه هاي اطلاعاتي و ارتباطي رو به افزايش گذاشته، در حالي كه در همان شرايط ارتباطات راه دور نقشي كه پيوسته به اهميت آن افزوده مي شد در سطح سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايفا
مي كرد.

سازمان ملل متحد ضرورت ايجاد همكاري بين ابتكارهاي گوناگون ملي و جهاني براي تامين فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي را براي توسعه تشخيص داد و با تصويب قطعنامه اي به اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور دستور داد نقش اصلي و رهبري را در تدارك اين اجلاس به عهده بگيرد.

مجمع عمومي ملل متحد اين اجلاس سران را به عنوان وسيله اي مؤثر براي كمك به سازمان ملل متحد در اجراي هدف هاي اعلاميه هزاره تاييد كرده است. اجلاس هزاره، تاثير اساسي مشاركت ها با حضور دولت ها، كارگزاري هاي دو جانبه و چند جانبه مربوط به توسعه، بخش خصوصي، ‌جامعه مدني و ساير دست اندركاران و عوامل مؤثر در تبديل فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي به بخشي مهم براي توسعه پايدار را به رسميت شناخت.

اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور، ‌كارگزاري سازمان ملل متحد براي تشكيل اجلاس سران و مسئول گردآوري تمامي عوامل مؤثري است كه در زمينه هاي علمي، ‌فني، ‌اقتصادي و سياستگذاري تخصص دارند و مي توانند به رهبران كشورها، بخش خصوصي و جامعه سازمان هاي غير دولتي براي تدوين و تحقق ديدگاهي مشترك به منظور بهره برداري از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي ايجاد ارتباط بين جوامع محروم و حاشيه اي با عصر اطلاعات كمك كنند.

رابطه اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي با ساير ابتكارهاي كاملاًَ مشخص موجود قبلي، مانند نيروي ضربت فن ‌آوري اطلاعاتي و ارتباطي ملل متحد و ابتكار فرصت هاي ديجيتالي چيست؟

اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي با ايجاد مجمعي منحصر به فرد و تمركز اساسي بر انجام كارها و ابتكارهاي متعدد در زمينه فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي و توسعه اقتصادي و انساني، اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور را در موقعيتي تاريخي و ممتاز قرار مي دهد.

كار اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور،‌همراه با طرح هاي تحت حمايت نيروي ضربت فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، يونسكو، ابتكار فرصت هاي ديجيتالي جهاني و ساير عوامل مؤثر بين المللي اين است كه براي نخستين بار كساني را كه در بالاترين سطوح سياسي دنياي توسعه يافته و در حال توسعه قرار دارند، دور هم گرد آورند تا از آنان براي همكاري به منظور تضمين برخورداري تمامي بشريت از مزاياي جامعه اطلاعاتي، تعهدي واقعي بگيرند.

آيا اين فقط اجلاسي براي دولت ها است؟

اين اجلاس سران براي مشاركت فعالانه جامعه جهاني طراحي شده است و فرصتي براي گرفتن تعهد سياسي در بالاترين سطوح جهاني براي شكل دادن به آينده جامعه اطلاعاتي و پر كردن شكاف هاي ديجيتالي و دانش است. اين اجلاس شامل حضور و مشاركت نمايندگان دولت ها، بخش خصوصي، جامعه مدني و سازمان هاي بين المللي، از جمله رسانه ها در بالاترين سطوح است.

نقش بخش خصوصي در اين اجلاس چيست؟

شركت بخش خصوصي در فرآيند اجلاس به منظور تضمين توسعه پايدار و مناسب زير ساختارها، محتوا و كاربردهاي جامعه اطلاعاتي با قيمت مناسب، حياتي است. بخش خصوصي مي تواند در مشاركت هاي عملي براي كاربردهاي نوآورانه مانند ابتكارهاي دولت الكترونيكي شركت كند. نقش بخش خصوصي از نقش بازار فراتر مي رود و مي تواند در چارچوب سياسي و اجتماعي گسترده تري، براي مثال، با كمك به كشورها براي ايجاد فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، ‌بازارهاي فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي و تربيت منابع انساني لازم براي پر كردن اختلاف ديجيتال مؤثر واقع شود.

نقش جامعه مدني در اين اجلاس چيست؟

شركت جامعه مدني براي ايجاد جامعه اطلاعاتي برابر كه بر توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار متكي باشد، حياتي است.

مشاركت جامعه مدني براي پذيرش عمومي جامعه اطلاعاتي ضروري است و مي تواند به تقويت مولفه ارزش در مثلث
«مقررات، بازارها ، ‌ارزش ها» كه در ايجاد و رشد  جامعه اطلاعاتي موثر بوده است، كمك كند.

چرا نقش فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي و رسانه هاي جمعي براي ايجاد جامعه اطلاعاتي براي همه، تا اين حد مهم است؟

فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي و رسانه هاي جمعي مي توانند ابزاري نيرومند براي پركردن شكاف موجود در زمينه توسعه و تسريع تلاش  ها براي رسيدن به هدف هاي توسعه هزاره در زمينه مبارزه با فقر، گرسنگي، ‌بيماري، بيسوادي، ويراني محيط زيست، ‌و نابرابري جنسيتي فراهم سازند و فراهم خواهند كرد. بدون استفاده گسترده و نوآورانه از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، دستيابي به هدف هاي توسعه هزاره ممكن است غير ممكن باشد.

فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي و رسانه هاي جمعي همچنين در زماني از ركود اقتصادي كه تدابير و انگيزه هاي مناسب، مورد نياز است مي توانند انگيزه هاي اقتصادي جهاني فراهم سازند. شكاف ديجيتالي از بزرگترين موانع غير تعرفه اي در برابر تجارت جهاني بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است.

فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي و رسانه هاي جمعي به هدف هاي توسعه خدمت خواهند كرد، مشروط بر اين كه دسترسي به اطلاعات و ارتباطات، همگاني و با هزينه منصفانه باشد و از آزادي بيان به عنوان حقي بنيادي حمايت شود و همچنين لازم است چارچوب سياسي شفاف و قابل پيش بيني كه رقابت را تشويق كند، وجود داشته باشد.

سازمان هاي چند جانبه چه نقشي در اجلاس سران دارند؟

سازمان هاي چند جانبه نقشي اساسي در راهنمايي، ايجاد تسهيلات براي گفت و گوي دقيق، شريك شدن در تجربه ها و مطالعات موردي درباره بهترين شيوه ها دارند. آنها مي توانند در طراحي استراتژي هاي الكترونيكي كمك فني ارائه دهند و در مواردي خاص نقش دولت ها و ساير دست اندركاران را تكميل كنند.

موضوع «جنسيت» در جامعه اطلاعاتي تا چه حد مهم است؟

موضوع جنسيت در ايجاد جامعه اطلاعاتي جهاني بي نهايت اهميت دارد. زنان در حوزه فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي معمولاً بيش از اندازه محروم هستند. دولت ها، شركت ها، سازمان هاي بين المللي، ‌سازمان هاي غير دولتي و جامعه مدني هنگام رسيدگي به مسائل مربوط به سياستگذاري در مورد فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي بايد آگاهي زنان را در تمام سطوح بالا ببرند و مشاركت بيشتر زنان، از جمله مشاركت در فرآيند تصميم گيري و رسيدن به مقام هاي مديريتي را تشويق كنند.

به زنان بايد براي آموزش در رشته فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي امكاتات برابر داده شود، و در تنظيم برنامه هاي آموزشي رسمي و غير رسمي، توجه به حساسيت ها  و نيازهاي زنان بايد تشويق شود.

جوانان در فرآيند اجلاس سران چه نقشي خواهند داشت؟

مشاركت فعالانه جوانان براي فرآيند اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي داراي اهميت اساسي است. جوانان اكثريت جمعيت دنيا و نيروي كار آينده آن را تشكيل مي دهند. براي توانمند ساختن جوانان به عنوان آموزندگان و تعليم گيرندگان، بايد توجه بيشتر و خاص معطوف شود. به كساني در كشورهاي در حال توسعه كه محرومند و به اينترنت دسترسي ندارند بايد توجه خاص مبذول شود. آنان بايد به دانش و مهارت در زمينه فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي مجهز شوند تا خود را براي مشاركت فعال در جامعه اطلاعاتي آماده كنند.

 

 

د) مسائل اجلاس

به چه مسائلي رسيدگي خواهد شد ؟

سند كاري برنامه اقدام فهرستي از مسائل ارائه مي دهد تا از آنها به عنوان چارچوب ارجاع استفاده شود. اين مسائل عبارتند از :

1)  زير ساختار اطلاعاتي و ارتباطي : تامين سرمايه و سرمايه گذاري، توانايي خريد، ‌توسعه و امكان تداوم

2)  دسترسي به اطلاعات و دانش.

3)  نقش دولت ها، بخش بازرگاني و جامعه مدني در ترويج و پشتيباني از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي توسعه

4)  ظرفيت سازي: توسعه، آموزش و پرورش، و تعليم و كارآوزي منابع انساني.

5)  امنيت

6)  توانمندسازي و احياي محيط زيست

7)  ترويج و حمايت از كاربرد فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي در خدمت توسعه براي همه

8)  تنوع زباني و هويت فرهنگي، محتواي محلي و توسعه رسانه اي

9)  شناسايي و غلبه بر موانع موجود بر سر راه دستيابي به جامعه اطلاعاتي با ديدگاهي انساني

چرا تأسيسات زيربنايي و تامين مالي مهم است؟

فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي توانند به شيوه اي نيرومند به توسعه اقتصادي و اجتماعي و رشد پايدار در همه كشورها كمك كنند. با اين حال در بيشتر كشورهاي در حال توسعه ، فقدان تأسيسات زيربنايي و عدم اتصال به اينترنت، همچنان
چالش هايي در توسعه جامعه اطلاعاتي هستند. به منظور بهره مند شدن از امكاناتي كه فن آوري هاي اطلاعاتي و توسعه اي براي توسعه و بهروزي ارائه مي دهند ضروري است كه تمام مردم به آنها دسترسي داشته باشند. به اين دليل،‌ ايجاد محل ها و نقاط دسترسي همگاني در هر جامعه اي و تامين تجهيزات با هزينه كم براي دسترسي و اتصال به اينترنت و وسايل ارتباطي اهميت اساسي دارد.

چرا مشاركت ها بين بخش عمومي، بخش خصوصي و جامعه مدني در ترويج فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي توسعه اهميت دارند؟

لازم است براي دستيابي به هدف هاي مشترك و رسيدگي به مسائل مربوط به فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي مشاركت ها ايجاد شود. بخش عمومي بايد راه هايي براي تصحيح ناكامي هاي بازار و تشويق رقابت براي آوردن جامعه اطلاعاتي براي همه، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه پيدا كند. بخش خصوصي نقشي مهم در سرمايه گذاري در فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي دارد و دولت ها بايد مشاركت آنها را تشويق كنند. جامعه مدني بايد از نزديك براي تقويت ابتكارهاي مربوط به فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي با جوامع كند. سازمان هاي بين المللي بايد در تلفيق و همگرايي فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي ,vd

 

در فرآيند توسعه كمك كنند و همچنين از اجراي هدف هاي برنامه اقدام اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي حمايت به عمل آورند.

 

 

چرا توسعه، آموزش و پرورش، و تعليم و كارآموزي منابع انساني به ايجاد جامعه اطلاعاتي فراگير ارتباط دارد؟

براي برخورداري از مزاياي كامل جامعه اطلاعاتي، بهبود مهارت هاي مربوط به فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي حائز اهميت است. به اين دليل آموزش و تعليم مرتبط با اين رشته بايد در تمام سطوح مخصوصاً براي جوانان در دسترس باشد. تدوين تدابيري براي برخورداري كساني كه به علت شرايط جغرافيايي يا شخصي به نظام آموزش رسمي دسترسي ندارند از امكانات تعليم الكترونيكي، ضروري است.

چرا امنيت براي جامعه اطلاعاتي موضوعي مهم است؟

موضوع امنيت براي توسعه جامعه اطلاعاتي امري بنيادي است زيرا خلاف هاي سايبر (اينترنتي) مانند «هك» كردن، پخش ويروس هاي رايانه اي ‌و سو استفاده از اطلاعات شخصي، تهديدهايي جدي براي اقتصادهاي متكي به اطلاعات به شمار مي  آيند. با افزايش تجارت الكترونيكي و معاملات آنلاين، حفظ حريم خصوصي و تضمين زيربناي فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي امن، عواملي مهم براي جامعه اطلاعاتي با ثبات هستند.

منظور ما از توانمندسازي و احياي محيط زيست چيست؟

پديدار شدن دشواري ها يا ظهور چالش هاي حقوقي مربوط به استفاده وسوء استفاده از داده هاي فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي، به ضرورت تدوين چارچوب هاي مناسب حقوقي، نظارتي و سياستگذاري در سطوح جهاني، منطقه اي و ملي منجر شده است. اين چارچوب ها بايد حقوق و تعهدات همه را نسبت به آزادي بيان، حريم خصوصي، ‌امنيت، حقوق مالكيت معنوي،‌مديريت نشاني ها و نام هاي domain اينترنت، و حمايت از كاربر و مشتري مورد بررسي قرار دهند.

چه نوع كاربرد فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي توسعه گرا مورد نظر است؟

فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي ايجاد بازاري جهاني را ميسر ساخته است. بازاري كه در آن امكان دسترسي به طيفي گسترده از اطلاعات، كالاها و خدمات وجود دارد. فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي، امكانات فراواني به منظور تسريع توسعه اجتماعي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به آنها ارائه مي دهد.

كاربردهاي فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي در زمينه توسعه، شامل دولت الكترونيكي (براي بهبود خدمات عمومي)، ‌تجارت الكترونيكي، آموزش و كارآموزي الكترونيكي، و بهداشت الكترونيكي است.

آيا يك زبان يا فرهنگ در جامعه اطلاعاتي رايج و حاكم خواهد بود؟

از توسعه محتوا و مطالب چند زباني در همه قالب هاي فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي به منظور تضمين حفظ تنوع فرهنگي محلي و ملي، زبان، ميراث، ‌و دانش و سنت هاي بومي ملي و محلي بايد پشتيباني شود.

آيا به آزادي بيان احترام گذاشته خواهد شد؟

ماده 19 اعلاميه جهاني ملل متحد در مورد حقوق بشر مي گويد كه «هر كس حق آزادي و عقيده و بيان دارد؛ اين حق، آزادي داشتن عقايد بدون مداخله و جست و جو؛ دريافت، و انتقال اطلاعات و انديشه ها را از طريق هر رسانه و وسيله اي و بدون توجه به مرزها شامل مي شود.» اجلاس جهاني سران از اين حق پشتيباني خواهد كرد.

فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، همچنين رسانه هاي سنتي و جديد،‌در ايجاد حكومت مؤثرتر چه نقشي
مي توانند داشته باشند؟

فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، و همچنين رسانه هاي سنتي و جديد مردم محروم و منزوي را قادر مي سازند، ‌بدون توجه به جنسيت يا محل زندگي خود، نظرشان را در جامعه جهاني مطرح كنند. اين فن آوري ها به برابري در قدرت و در روابط
تصميم گيري در سطح محلي و بين المللي كمك مي كنند. آنها مي توانند افراد، جوامع، و كشورها را قادر سازند زندگي خود را به شيوه هايي كه قبلاً ميسر نبود، بهبود بخشند. آنها همچنين مي توانند به بهبود تاثير و كارآيي ابزارهاي اساسي اقتصاد دموكراتيك از طريق دسترسي به اطلاعات و شفافيت كمك كنند.

 

 

هـ) برگزار كنندگان اجلاس سران

اجلاس سران را چه كشورهايي ميزباني خواهند كرد و چه زماني تشكيل خواهد شد؟

اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي در دو مرحله برگزار خواهد شد. مرحله نخست آن از 10 تا 12 دسامبر 2003 به ميزباني دولت سوئيس در ژنو تشكيل خواهد شد. مرحله دوم از 16 تا 18 نوامبر 2005 به ميزباني دولت تونس در شهر تونس برگزار خواهد شد.

شما چگونه مي توانيد شركت كنيد؟

نتايج دومين گردهمايي كميته تداركاتي براي اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي اينك در وب سايت اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي به عنوان اسناد كاري براي پيشنويس اعلاميه اصول و پيشنويس برنامه اقدام در دسترس قرار دارد. اين ها شامل اطلاعاتي از ناظران بوده و براي اظهار نظر با ارسال اي ميل به [email protected] در دسترس است. تمام اظهار نظرهاي دريافتي تا 31 مه 2003، در يك سند مرجع گنجانده شده و به سهولت مشخص است كه اين نوشته ها در اسناد كاري اصلي اجلاس سران ممكن است در كجا گنجانده شده باشند.

منبع تامين مالي اجلاس سران؟

قطعنامه 183/56 براي هزينه هاي اجلاس سران بودجه اي در نظر نگرفته و از جامعه بين المللي دعوت مي كند به صندوق اعتباري ويژه اي كه به وسيله اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور براي حمايت از اجلاس جهاني سران و همچنين تسهيل مشاركت موثر نمايندگان كشورهاي در حال توسعه تشكيل شده داوطلبانه كمك كنند. براي اطلاعات بيشتر در مورد تأمين بودجه اجلاس سران لطفا به http://www.itu.int/wsis/funding/index.html مراجعه فرمائيد.