اجلاس جهاني سران: چه كساني شركت خواهند كرد؟

 

دولت ها

همه دولت ها، بدون توجه به ميزان درآمد ملي يا تأسيسات زير بنايي خود، سهمي در جامعه اطلاعاتي دارند. براي برخوردار شدن همه مردم از مزاياي جامعه اطلاعاتي، ‌دولت ها با تدوين سياست هاي ملي و جهاني و ايجاد چارچوب هايي براي برخورد با دشواري هاي جامعه اطلاعاتي، اهميت اساسي دارند. دولت ها، براي تأمين منافع عموم مي توانند آگاهي ها را بالا ببرند، دسترسي به اطلاعات را براي همه مردم آسان كنند، و زمينه را براي برخورداري همه شهروندان از مزاياي فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي از نظر كيفيت زندگي، ‌خدمات اجتماعي و رشد اقتصادي فراهم سازند.

 

شركت هاي تجاري

بخش  خصوصي، با همكاري دولت ها و جامعه مدني، و با پيشنهاد الگوهايي كه از نظر اقتصادي براي رسيدن به هدف هاي توسعه در برنامه كار جهاني مناسب باشند، فعالانه مشاركت خواهد كرد. مساعدت بخش خصوصي براي ايجاد شرايط مادي به منظور دسترسي همگاني به اطلاعات و خدمات داراي ارزش افزوده فن آوري اطلاعاتي اهميت اساسي دارد. مشاركت آن در اجلاس سران به رشد اقتصادي و ايجاد مشاركت هاي جديد كمك خواهد كرد، مشاركت هايي كه مي تواند موجب انتقال فن آوري، افزايش آگاهي از فن آوري هاي جديد شده و انگيزه اي براي ايجاد توسعه با درون مايه محلي و امكانات اشتغال براي افراد ماهر شود.

 

كميته هماهنگ كننده دست اندركاران تجاري (CCB1)، ‌به رياست اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) تسهيلات لازم را براي ارائه اطلاعات مربوط به بخش خصوصي به اجلاس سران فراهم مي كند. براي اطلاعات بيشتر لطفاً كليك كنيد:

http://www.iccwbo.org/home/e_business/wsis.asp

 

اعضاي بخش اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور كه بخشي گسترده از صنعت فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي تشكيل مي دهند، نيز فعالانه در تدارك امور منتهي به تشكيل اجلاس سران شركت كرده و همچنين در خود اجلاس فعاليت خواهند كرد.

 

جامعه مدني

جامعه مدني نقشي فعالانه در شناسايي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي گرايشات فعلي و در زمينه جلب اذهان به ضرورت
رايج كردن و گنجاندن اصل پاسخگويي دموكراتيك در انتخاب  هاي استراتژيك در تمام سطوح دارد. تنوع جامعه مدني، با ديدگاه غالباً، ‌عملگراي آن در مورد مسائل،‌ آن را به عاملي اصلي در مشاركت بين المللي جديد كه دبير كل سازمان ملل متحد خواهان آن شده،  تبديل مي كند.

 

خانواده ملل متحد

اجلاس سران فرصتي منحصر به فرد براي جامعه جهاني فراهم مي كند تا در دوره اي كه كشورها و ملت ها چنان با هم در ارتباط هستند كه در گذشته هرگز سابقه نداشته، به سرنوشت مشترك ما بيانديشد، درباره آن بحث كند و به آن شكل بدهد. خانواده سازمان  ملل متحد با جمع كردن دولت ها و همچنين بخش خصوصي،‌ نهادهاي بين المللي و جامعه مدني به دور يكديگر براي تعقيب هدف هاي مشترك به عنوان يك رابط براي ايجاد تغييرات، خدمت مي كنند. نظام ملل متحد و كارگزاري هاي تخصصي آن در سازمان دادن و برگزاري اجلاس سران شركت گسترده خواهند داشت و اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور نقش
برجسته تري در اين زمينه خواهد داشت. اجلاس سران، همچنين وسيله اي مؤثر براي كمك به سازمان ملل متحد در اجراي هدف هاي اعلاميه هزاره است.

 

سازمان هاي بين المللي

به منظور تضمين جذب كامل ترين اطلاعات ممكن به فرآيند اجلاس، مساعدت طيفي وسيع از سازمان هاي بين المللي و چند مليتي جلب شده است.

 

رسانه ها

فن آوري ابزارهاي ارتباطي به خودي خود يك هدف نيست بلكه وسيله اي براي تأمين و نگهداري اطلاعات و مطالب و پيام ها است. از سازمان هاي رسانه اي انتظار مي رود براي كمك به هدف هاي رسانه ها، ابتكارها و تعهداتي را پيشنهاد كنند.