پيام ها

 

 

كوفي عنان، ‌دبير كل سازمان ملل متحد

انقلاب فن آوري در حال تغيير جامعه به شيوه اي عميق است. فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي اگر به درستي هدايت شوند و از آنها استفاده بهينه به عمل آيد، از قدرت بالقوه براي بهبود همه جنبه هاي زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ما برخوردارند. اين فن آوري ها مي توانند به عنوان عامل محرك توسعه در قرن بيست و يكم، و به منزله وسيله اي موثر براي كمك به ما در دستيابي به همه هدف هاي اعلاميه هزاره   يعني سند دوران ساز و تعيين كننده مصوب تعداد بي سابقه رهبران در اجلاس هزاره كه براي رسيدگي به چالش هاي اصلي دوران ما تشكيل شد - مفيد واقع شوند.

با اين حال هنوز اكثريت مردم دنيا از مزاياي اين فن آوري جديد برخوردار نشده اند. به اين دليل است كه اجلاس هزاره نقش اصلي مشاركت ها را با شركت دولت ها، كارگزاري هاي دو جانبه و چند جانبه توسعه، ‌بخش خصوصي و ساير عوامل و دست اندركاراني كه فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي را در خدمت توسعه قرار مي دهند، به رسميت شناخت. به اين علت است كه سال قبل در مراسم افتتاحيه رويداد جهاني TELECOM99 ، از دولت ها و بخش خصوصي درخواست كردم از ابتكار اتحاديه
بين المللي ارتباطات راه دور براي تشكيل اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي حمايت كنند.

اين اجتماع جهاني فرصتي منحصر به فرد براي همه عوامل اصلي است تا ديدگاهي مشترك در مورد راه  هاي پر كردن شكاف ديجيتالي و ايجاد جامعه اطلاعاتي واقعاً جهاني پيدا كنند. اين گردهمايي فرصتي براي ارائه راه حل ها و ابزارهاي خاص و تصويب برنامه اقدام واقعگرايانه و عملي خواهد بود. همچنان كه در گزارش خود به اجلاس هزاره گفتم، شكاف ديجيتالي را مي توان پر كرد و پر خواهد شد.

اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي، گامي حياتي به سوي اين هدف است.

 

 

 

يوشيو اوتسومي (Yoshio Utsumi) ‌ دبير كل اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور

گسترش فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، مخصوصاً اينترنت، در حال دگرگون ساختن تمام
جنبه هاي زندگي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. اين دگرگوني و تغيير به جامعه اطلاعاتي، درست به همان شدتي است كه تغيير از جامعه كشاورزي به جامعه صنعتي بود.

در گذشته، چنين تغييراتي برندگان و بازندگاني به جا گذاشته است. بعضي از كشورها موفق شده و پيشرفت كرده اند در حالي كه كشورهاي ديگر عقب مانده اند اگر اينك هيچ اقدامي انجام ندهيم اين وضع مي تواند تكرار و شكاف ها عميق تر شود. رهبران جهان بايد جهت جامعه اطلاعاتي را شكل دهند و دنيايي عادلانه تر، كامياب تر و صلح طلب و آرام بسازند.

فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي امكانات جديد فراواني توليد مي كنند اما به دليل گسترش نا برابر، چالش هاي جديد نيز، به ويژه با ظهور و ايجاد «شكاف هاي ديجيتالي» به وجود مي آورند. تشكيل اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي تحت رهبري اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور در ژنو در سال 2003  و در تونس درسال 2005،  فرصتي براي يافتن راه حل هايي براي اين چالش ها، مخصوصاً در آفريقا و كشورهاي كمتر توسعه يافته فراهم مي آورد. انتظار مي رود اين اجلاس سران، ديدگاهي مشترك بين رهبران جهان، بخش خصوصي و جامعه سازمان هاي غير دولتي در مورد چگونگي دستيابي به توسعه پايدار از طريق فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي به وجود آورد.

 

 

 

 

پاسكال كوچين Couchepin Pascal رئيس جمهور كنفدراسيون سوئيس (2003)

«چه نوع جامعه  اي براي مردم خود مي خواهيم؟ چگونه بايد همزيستي كنيم؟ چنين سؤالهايي؛
پرسش هاي همه روزه عالم سياست است. وظيفه سياستمداران آشتي دادن آرمان ها با امكانات است. آنگاه آنچه كه ممكن است بايد تحقيق يابد. اين حقيقت كه بسياري از كشورها بسرعت در حال تبديل شدن به جوامع دانش محور هستند، سؤال هايي را در رابطه با همكاري افراد، سازمان هاي داخلي كشورها و همچنين همكاري بين المللي مطرح مي سازد.

مرحله نخست اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي از 10 تا 12 دسامبر 2003 در ژنو تشكيل مي شود. اين فرصتي منحصر به فرد به منظور ايجاد ديدگاهي جهاني براي جامعه اطلاعاتي دربالاترين سطح ممكن خواهد بود. اجلاس قرار است اعلاميه اي سياسي و برنامه اي براي اقدام صادر كند. چون اطلاعات و دانش به جامعه به صورت يك مجموعه مربوط مي شود، سوئيس مخصوصاً از مشاركت جامعه مدني و شركت ها (يا بخش تجاري) در اين فرآيند حمايت مي كند.

اينجانب بسيار خوشحالم كه كشورم ميزبان اين اجلاس خواهد بود و از هيچ تلاشي براي تضمين اين امر دريغ نخواهم كرد كه تشكيل نخستين اجلاس سران ملل متحد در ژنو، از زمان پذيرش عضويت كامل سوئيس در سازمان ملل متحد، موفقيت آميز باشد.«

 

 

 

 

زين العابدين بن علي، رئيس جمهوري تونس

«تونس مفتخر است به منظور فعال كردن ساز و كارهاي همكاري بين المللي براي كاهش شكاف و اختلاف ديجيتالي ميزبان اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي باشد زيرا فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي مدرن از جمله ابزارهاي اصلي ترويج و كمك به توسعه عادلانه كامل و پايدار در جهان امروز هستند.

با توجه به اين كه تسلط و استفاده مناسب از چنين فن آوري هايي عمدتاً بر وجود عنصر انساني و هوش و خرد دسته جمعي مردم استوار است، ‌اين فن آوري ها فرصتي گرانبها مخصوصاً براي كشورهاي در حال توسعه فراهم مي سازند تا براي دستيابي به آرزوهاي مردم خود در زمينه پيشرفت و ثبات، راه كوتاه تر را انتخاب كنند. اما توفيق در دستيابي به اين هدف هاي مشروع و متعالي نيازمند ايجاد تعادل بين تسلط بر اين فن آوري ها و كاربرد آنها براي تامين منافع ملي ملت ها و حفظ هويت آنها در چارچوب تعاملات فرهنگي است. بنابراين مشاركت فعالانه جامعه مدني و بخش خصوصي بشدت لازم است. تونس، به شكرانه گام هاي استواري كه در جهت بنا نهادن پايه هاي جامعه دانش و خرد برداشته، شايسته عهده دار شدن نقشي فعال براي كمك به كشورهاي در حال توسعه است تا با تغييرات جاري مربوط به فن آوري همراه و همگام شوند و حضور خود را در عرصه ارتباطات جهاني افزايش دهند. اين يكي از مهمترين و عاليترين هدف ها  است كه درسال 2005 در تونس بطور كامل مورد آزمايش قرار خواهد گرفت. اين اميد پرشور ما است كه همه مراحل اجلاس سران براي مصالح بشريت قرين موفقيت باشد.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداماساماسه كو Adama Samassekou (رئيس كميته تداركاتي اجلاس جهاني سران براي جامعه اطلاعاتي)

«اينجانب از همه دولت ها به خطر افتخار دادن به افريقا، مالي و شخص خود، به خاطر انتخاب من به رياست كميته تداركاتي اجلاس جهاني سران براي جامعه اطلاعاتي سپاسگزاري مي نمايم. اعتمادي كه نسبت به اينجانب ابراز داشته ايد، ما يه سربلندي من است و با حمايت دبيرخانه اجرايي اجلاس جهاني سران براي جامعه اطلاعاتي، با اراده و تعهد حداكثر تلاش خود را براي تضمين موفقيت اين اجلاس دوران ساز به كار خواهم برد. حقيقتاً جهان در حال حاضر به خاطر فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي جديد، تغييراتي بي سابقه و شديد را تجربه مي كند. جامعه اي جديد و سرشار از اميد، يعني جامعه اطلاعاتي، در حال ظهور است. با اين حال اشكال جديد نابرابري در سطوح مختلف در حال پديدار شدن است، و شكاف ديجيتالي بين كشورهاي صنعتي و بقيه دنيا مدام رو به گسترش است. خطر عظيم ايجاد جامعه اطلاعاتي نامتعادلي وجود دارد كه ثروت فرهنگي و تنوع زباني سياره ما را ناديده بگيرد.

به منظور تعريف ديدگاهي مشترك و فراگير از جامعه اطلاعاتي جديد براي همه افراد جوامع ما لازم است به اتفاق به آينده مشترك خود و راه هاي بهره برداري از مزاياي ابزارهاي جديد فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي براي مصالح همه بيانديشيم.

بنابراين، از همه دست اندركاران و عوامل مؤثر، دولت ها، جامعه مدني، بخش خصوصي و
سازمان هاي بين دولتي تقاضا مي كنم هر يك در حوزه خود فعالانه مشاركت كنند تا اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي را صحنه گفت و گوي جهاني جديدي بسازيم، شكلي جديد از ارتباطات بين المللي كه بر مبناي ارزش هاي تفاهم، مبادله و گفت و گو، همبستگي و مشاركت استوار باشد.»

 

 

 

پي ير گانيه Pierre Gagne مديراجرايي دبيرخانه اجرايي اجلاس جهاني سران براي جامعه اطلاعاتي

«اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي فرصتي منحصر به فرد و تاريخي براي ايجاد اجماع و هماهنگي بين تلاش هاي سران براي بهتر كردن شيوه همكاري دولت ها با شهروندان، روش ارتباط افراد با يكديگر، و شيوه تجارت شركت ها فراهم مي سازد.

اينجانب از همه دست اندركاران، از دولت ها، سازمان هاي بين المللي، بخش خصوصي و جامعه مدني، و مخصوصاً نمايندگان كشورهاي در حال توسعه مي خواهم براي ايجاد درك و ديدگاهي مشترك درباره جامعه اطلاعاتي، و تدوين برنامه اقدامي براساس همين ديدگاه به منظور تبديل «شكاف ديجيتالي» به «فرصت ها و امكانات ديجيتالي» به ما بپيوندند.