اجلاس سران: فرآيند تداركاتي

اجلاس سران در ژنو (10 تا 12 دسامبر 2003) حاصل مجموعه اي گسترده از اطلاعات، از جمله از اجلاس هاي قبلي، برنامه هاي اقدام موجود از شركاي گوناگون درگير، و اطلاعات از كميته هاي تداركاتي اجلاس سران خواهد بود (به فهرست زير نگاه كنيد).

كنفرانس هاي منطقه اي و اجلاس هاي كارشناسي و موضوعي تشكيل خواهند شد تا موضوعي خاص را بررسي كنند.
كنفرانس هاي منطقه اي تشكيل خواهند شد تا به نگراني هاي خاص، نيازها و اولويت هاي مناطق گوناگون رسيدگي كنند. اين كنفرانس ها به احتمال زياد در سطح وزيران بر پا خواهند شد. نمايندگان دولتي و ساير طرفين مربوطه، ‌از جمله نمايندگان كارگزاري هاي تخصصي ملل متحد، بخش خصوصي، جامعه مدني و سازمان  هاي غير دولتي در كميته هاي تداركاتي شركت خواهند كرد.

 

تاريخ هاي مهم

جلسات كميته تداركاتي

كميته تداركاتي 1 – ژنو   5-1 ژوييه 2002

كميته تداركاتي 2-ژنو     28-17 فوريه ‏2003‏‏

كميته تداركاتي 3-       26- 15 سپتامبر ‏2003‏‏

كنفرانس هاي منطقه اي

افريقا – باماكو         30-28  مه 2002

اروپا – بخارست      9-7 نوامبر 2002

آسيا – اقيانوس آرام – توكيو 15-13 ژانويه ‏2003‏

امريكاي لاتين و كارائيب – باوارو ،‌جمهوري دومينيكن 31-29  ژانويه 2003

‌آسياي غربي – بيروت، لبنان ،6-4 فوريه ‏2003‏‏

 

سازوكارهاي تسهيل كننده

كميته برگزار كننده سطح بالاي اجلاس سران

كميته برگزار كننده سطح بالاي اجلاس سران تحت رياست كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد  و رئيس هيات اجرايي اصلي نظام ملل متحد براي همكاري تشكيل شده است.

كميته برگزار كننده سطح بالاي اجلاس سران از نماينده اي از دبير كل سازمان ملل متحد و روساي اجرايي كارگزاري هاي تخصصي سازمان ملل بشرح زير تشكيل شده است: سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد، ‌آژانس بين المللي انرژي هسته اي، سازمان بين المللي هوانوردي غير نظامي، سازمان بين المللي كار، سازمان بين المللي مهاجرت، اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور، كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، ‌برنامه توسعه ملل متحد، ‌برنامه محيط زيست ملل متحد، سازمان آموزشي، ‌علمي و فرهنگي ملل متحد، كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان. سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، اتحاديه جهاني پست، ‌سازمان جهاني بهداشت، ‌سازمان جهاني حقوق مالكيت معنوي، سازمان جهاني هواشناسي.

 

اين كميته همچنين از مدير كل سازمان تجارت جهاني، ‌مدير اجرايي مؤسسه آموزش و تحقيقات ملل متحد، مؤسسه آموزش و تحقيقات ملل متحد، دبيران اجرايي كميسيون هاي اقتصادي منطقه اي و رئيس بانك جهاني تشكيل شده است. دبير كل اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور به عنوان رئيس كميته برگزار كننده سطح بالاي اجلاس سران خدمت مي كند.

هدف آن هماهنگ كردن تلاش هاي خانواده بين المللي ملل متحد در تدارك، سازمان دادن و برگزار كردن اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي است. همه اعضاي كميته برگزار كننده سطح بالاي اجلاس سران براي تأمين اطلاعات خاص درباره كار خود كه به تهيه موضوعات اجلاس سران كمك خواهد كرد، فعاليت مي كنند. كميته برگزار كننده، مستقيماً به هيات اجرايي اصلي نظام ملل متحد گزارش مي دهد و بركار دبيرخانه اجرايي نظارت مي كند.

 

دبيرخانه اجرايي

مديراجرايي : Pierre Gagne

معاون مدير اجرايي : آرتور لوين

 

دبيرخانه اجرايي اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي با مسئوليت و اجازه كميته برگزار كننده تشكيل شد تا به تدارك اجلاس سران كمك كند. دبيرخانه در اداره مركزي اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور در ژنو مستقر است و ماموريت، حوزه اختيارات و حيطه عمل آن به شرح زير است:

 

ماموريت

ماموريت دبيرخانه اجرايي به شرح زير است:

·        مشورت درباره همه جنبه هاي تدارك اجلاس سران

·        تهيه گزارش هاي مربوط به پيشرفت امور تداركاتي اجلاس سران

·        تهيه برنامه عملياتي و جدول زماني براي تداركات اجلاس سران

·        تامين حمايت مالي و بودجه

 

تركيب

تعدادي از سازمان هاي گوناگون، از جمله وزارتخانه ها، شركت هاي خصوصي، كارگزاري هاي ملل متحد و سازمان هاي غير دولتي، به صورت تمام وقت يا نيمه وقت، كارشناساني را به دبيرخانه اجرايي اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي اعزام كرده اند. تركيب دبيرخانه اجرايي به اين شرح است:

·        كاركناني از كشورهاي عضو

·        كاركناني ازكارگزاري هاي تخصصي ملل متحد كه دركميته برگزاركننده سطح بالاي اجلاس سران شركت كرده اند.

·        كاركناني از بخش خصوصي

·        كاركناني از سازمان هاي غير دولتي و جامعه مدني

 

دبيرخانه هاي اجرايي كشورهاي ميزبان

سوئيس و تونس تحت هدايت سفيران خود در اجلاس جهاني سران، دبيرخانه هاي كاري ايجاد كرده اند.