حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پكن)

مصوب مجمع عمومی طی قطعنامه شماره 33/40 مورخ 29 نوامبر 1985