آرمان های توسعه پایدار

آرمان های توسعه پایدار
هدف اول: محو فقر در کلیه اشکال آن در همه جا
هدف دوم: محو گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در همه گروه های سنی
هدف چهارم: تضمین آموزش با کیفیت برابر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
هدف پنجم: دستیابی به برابری جنسیتی و توانمدسازی همه زنان و دختران
هدف ششم: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه
هدف هفتم: تضمین دسترسی به انرژی ارزان، قابل اتکا، پایدار و پیشرفته برای همه
هدف هشتم: ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و بهره ور و مناسب برای همه
هدف نهم: ایجاد زیرساخت های مناسب، ترویج صنعتی شدن پایدار و فراگیر و ترویج ابتکار
هدف دهم: کاهش نابرابری داخل کشورها و میان آن ها
هدف یازدهم: امن و پایدار نمودن شهرها و مکان های اسکان بشری و مقاوم نمودن آن ها در برابر حوادث بصورت فراگیر
هدف دوازدهم: تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف سیزدهم: اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آب و هوا و تاثیرات آن
هدف چهاردهم: حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
هدف پانزدهم: حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های (زیست بوم های)خاکی، مدیریت پایدار جنگل ها، مقابله با بیابان زایی و متوقف نمودن و معكوس کردن جریان نشست زمین و متوقف نمودن از دست رفتن تنوع زیستی
هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار، در اختیار قرار دادن عدالت برای همه و ساخت نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
هدف هفدهم: تقویت ابزار لازم برای اجرا و احیای همکاری جهانی جهت توسعه پایدار
e-max.it: your social media marketing partner