اصلاحات در سازمان ملل متحد
 

روند و آهنگ دنيای جهانی شده امروز به مفهوم اين است که تغيير هميشگی است. سازمان ملل از اين امر جدا نيست. خواسته های کشورهای عضو از سازمان ملل متحد و دبيرخانه آن، کارگزاری ها و صندوق ها و برنامه ها به شدت فزونی يافته است. از سازمان ملل انتظار می رود بيش از گذشته خدماتی بيشتر به مردم بيشتر در مکان های بيشتر ارائه دهد.

 

منابع ترجمه شده به ترتيب زمانی

1997- نوسازی سازمان ملل: برنامه ای برای بازسازی – گزارش دبيرکل (A/51/950 - 14 July 1997)

2004- جهانی امن تر – مسئوليت مشترک ما (گزارش هيأت بلند پايه در خصوص تهديدها، چالش ها و تغيير)

2005 – با آزادی بيشتر

2005 – سند نهايی اجلاس جهانی سران

 

تحولات اخير

برنامه ضد تروريسم

کميسيون ايجاد صلح

شورای حقوق بشر

اداره اخلاقيات

e-max.it: your social media marketing partner