آرمان های توسعه هزاره چيست؟

هشت آرمان توسعه هزاره که گستره ای از به نصف رسانيدن فقر مطلق تا توقف گسترش بيماری ايدز و ويروس آن و ارائه آموزش ابتدايی در سطح جهانی، همگی تا سال 2015 را در برمی گيرد از سندی برگرفته شده که مورد توافق تمامی کشورهای جهان و تمامی نهاد های توسعه ای راهبردی جهان واقع گشته است. اين آرمان ها موجب برانگيختن تلاش های بی سابقه در رويارويی با نيازهای فقيرترين مردم جهان گشته اند.

" برای دستيابی به آرمان های توسعه هزاره در سراسر جهان و در هر کشور فرصت داريم، به شرط اينکه مانند هميشه عزم خود را جزم کنيم. نمی توانيم يک شبه برنده شويم. موفقيت مستلزم اقدام مستمردر طول تمامی دهه از هم اکنون تا تاريخ تعيين شده است. تربيت معلمان، پرستاران و مهندسان؛ ساختن جاده ها، مدارس و بيمارستان ها؛ رشد دادن کسب و کارهای کوچک و بزرگ که توانايی ايجاد شغل را داشته و درآمد زا باشند، نيازمند زمان است. بنابراين بايد از همين حالا آغاز کنيم. و بايد طی چند سال آتی کمک های توسعه ای جهانی را بيش از دو برابر نمائيم. اينها حداقل اقداماتی است که در کمک به دستيابی به اهداف بايد انجام شود."

کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد

 
 ١- ريشه کنی گرسنگی و فقر شديد
 ٢- محقق ساختن آموزش ابتدايی همگانی
 ٣- ارتقای برابری جنسيتی وتوانمند سازی زنان
 ٤- کاهش ميزان مرگ و مير کودکان
 ٥- بهبود بهداشت مادران
 ٦- مبارزه با گسترش بيماری ايدز و ويروس آن، مالاريا و ساير بيماری ها
 ٧- حصول اطمينان از پايداری محيط زيست
 ٨- ايجاد مشارکتی جهانی برای توسعه
 
ما مردمان: نقش سازمان ملل متحد در قرن بيست و يکم 
اعلاميه هزاره
هدف های هشت گانه
آرمان های توسعه هزاره و نقش سازمان ملل متحد
چرا آرمان های  توسعه هزاره مهم است ؟ برگرفته از گزارش سال 2003 دبير کل در باره اجرای مفاد اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد
گزارش آرمان های توسعه هزاره 2007
گزارش آرمان های توسعه هزاره 2008
 
 
همایش ملی زن و اهداف توسعه هزاره دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
 
 
e-max.it: your social media marketing partner