اطلاعيه

بدينوسيله به اطلاع تمامی پژوهشگران، دانشجويان و استفاده کنندگان محترم کتابخانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد می رساند کتابخانه مرجع اين مرکز بهَ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران به آدرس تهران، بزرگراه شهيد حقانی، بعد از ایستگاه مترو ميرداماد، خروجی كتابخانه ملی انتقال يافت. اين اقدام اواخر سال ميلادی 2012 انجام گرفت و بديهی است مسئولان محترم کتابخانه ملی به زودی ترتيباتی اتخاذ خواهند کرد تا مجموعه در دسترس و قابل استفاده مراجعان گرامی باشد.

با سپاس از استفاده کنندگان و مراجعان وفادار کتابخانه اين مرکز که قريب 20 سال با ما همراه بودند و پوزش از آنان برای ايجاد هرگونه مشکل در اين زمينه. قابل ذکر است که گزيده ای از انتشارات هر يک از بخش های گوناگون ملل متحد به صورت مجموعه ای بسيار کوچک به همراه مجموعه کوچکی از نشريات ادواری، لوح  فشرده و پوستر در مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد موجود است و کتابدار مرکز کماکان از راه اين مجموعه و بازيابی اطلاعات از راه سايت اينترنتی ملل متحد و ديگر سايت های مرتبط، در خدمت همگان است. ايشان همچنين به برگزاری کارگاه های آموزشی فشرده درباره "بازيابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد با استفاده از سايت ملل متحد"  می پردازد.

کتابخانه مرکز که به مجموعه های موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران افزوده شده است مجموعه ای تخصصی به زبان انگليسی مشتمل بر  انتشارات سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی آن است. اسناد و مدارک، کتاب، نشريات ادواری، ويدئوکاست و پاره ای از عکس های تاريخی ملل متحد اين مجموعه را تشکيل می دهند. حفظ و ايجاد صلح و امنيت بين المللی، حقوق بشر، جمعيت، توسعه، تجارت، کاهش اثرات بلايای طبیعی، محيط زيست، کشاورزی، مسائل اقتصادی و اجتماعی، علمی و فرهنگی از جمله موضوعاتی است که در مجموعه مزبور قابل بازيابی است.

بيش از 30 هزار سند از ارکان ششگانه اصلی ملل متحد شامل مجمع عمومی، شورای امنيت، شورای اقتصادی اجتماعی، شورای قيمومت، ديوان بين المللی دادگستری و دبيرخانه ملل متحد از جمله قطعنامه ها، کنوانسيون ها، گزارش ها، نامه ها و غيره جزو  اين اسناد رسمی و غيررسمی هستند. علاوه بر اين بيش از 8 هزار کتاب و گزارش از بخش های مختلف ملل متحد و کارگزاری های تخصصی آن در اين مجموعه موجود است. اسامی پاره ای از انتشارات دريافتی از سال 2006 تا 2012 همچنين مجموعه نشريات ادواری و ويدئو کاست ها قابل بازيابی است.  مجموعه عکس مشتمل بر تصاويری از مقر سازمان ملل متحد، مجمع عمومی، شورای امنيت، دبيرکل ها و مقامات عاليرتبه، نيروهای حافظ صلح و غيره است.

e-max.it: your social media marketing partner