پرچم و نشان (آرم) سازمان ملل متحد  

نشان

توضیح:
نشان فعلی سازمان ملل متحد در 7 دسامبر 1946 به تصویب رسيد. این طرح نقشه ای ازجهان است که معرف تصویر هم فاصله سمتی است که متمرکز بر قطب شمال بوده و محاط بر حلقه ای شامل شاخه های سنتی چلیپایی درخت زیتون در طلا در زمینه آبی – دودی با تمامی نواحی آب ها به رنگ سفید است. پیش آمدگی طرح تا 60 درجه پهنای جغرافیایی ادامه دارد که شامل پنج دایره هم مرکز است.

نمادگرایی:
شاخه های زیتون نماد صلح هستند. نقشه جهان نماد نواحی مورد توجه سازمان ملل متحد برای دستیابی به اصلی ترين هدف، يعنی صلح و امنیت بين المللی است.

استفاده:
بر اساس قطعنامه مجمع عمومی 92 (I) 1946با عنوان مقررات برای کنترل و محدودیت اسناد و استفاده از نشان ملل متحد روی اسناد و انتشارات از محدوديت هايی برخوردار است.

 

پرچم

تاریخ:
20 اکتبر 1947

توضیح:
نشان رسمی سازمان ملل متحد به رنگ سفید در مرکز زمینه آبی روشن(PMS279)

تناسب:
سطح پرچم برافراشتنه (پهنا): طول پرچم(درازا): 3 : 2 یا 5 : 3 یا همان تناسب پرچم ملی هر کشور که پرچم سازمان ملل متحد در آن بر افراشته شده است، نشان سازمان ملل متحد نیمی از سطح پرچم برافراشته شده را می پوشاند و کاملا در مرکز قرار دارد.

استفاده:
پرچم سازمان ملل متحد بر اسا س "مقررات و قواعد پرچم سازمان ملل متحد" مورد استفاده قرار می گيرد.

e-max.it: your social media marketing partner