English / فارسی  به سازمان ملل متحد که جهان شماست خوش آمدید
 چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶
 
RC
UNESCO
UNDP
UNHCR
WHO
WFP
UNIDO
UNICEF
UNIC
UNFPA
FAO
UNODC
UNAIDS
UNAMA
IOM
 

قانون بین المللی حقوق بشر

جنبش بین المللی حقوق بشر هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد تقویت شد. این اعلامیه که به عنوان "ضابطه و معیاری مشترک از موفقیت برای همه مردمان و ملت ها" تهیه و تدوین شد برای نخستین بار در تاریخ بشریت حقوق بنیادی مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را که تمامی انسان ها باید از آنها برخوردار باشند، شرح داد و تعیین کرد. اعلامیه فوق طی زمان به میزان گسترده ای به عنوان معیارهای بنیادی حقوق بشر پذیرفته شده که همگان باید آنها را رعایت و حمایت کنند و محترم بشمارند.  اعلامیه جهانی حقوق بشر، همراه با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل اختیاری آن، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اصطلاح قانون بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند.

مجموعه ای از معاهده ها و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که از 1945 تصویب شده اند به حقوق بشر ذاتی شکل قانونی اعطا کرده  و مجموعه حقوق بشر بین المللی را به وجود آورده اند. اسناد دیگری در سطح منطقه ای به تصویب رسیده اند که نگرانی های ویژه مربوط به حقوق بشر همان منطقه را نشان می دهند و سازوکارهای ویژه محافظتی را پیش بینی می کنند. بیشتر کشورها همچنین قوانین اساسی و قانون های دیگری تصویب کرده اند که رسما از حقوق بشر بنیادی حمایت می کنند. در حالی که حقوق و قوانین عرفی و معاهده های بین المللی اساس قانون بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند اسناد و مصوبات دیگر، مانند اعلامیه ها، رهنمودها و اصول تصویب شده در سطح بین المللی به درک، اجرا و توسعه آن کمک می کنند. احترام برای حقوق بشر استقرار حکومت قانون را در سطوح ملی و بین المللی ایجاب می کند.

قانون بین المللی حقوق بشر تعهداتی به وجود می آورد که کشورها موظف به رعایت و اجرای آنها هستند. کشورها با الحاق به معاهده های بین المللی تعهدات و وظایفی را براساس حقوق بین الملل به عهده می گیرند تا حقوق بشر را رعایت کنند، از آنها حمایت نمایند و آنها را به اجرا در آورند. تعهد به احترام و رعایت حقوق بشر به این معنی است که کشورها باید از دخالت در یا محدود کردن برخورداری از حقوق بشر خودداری کنند. تعهد به حمایت کشورها را موظف می سازد از افراد و گروه ها دربرابر نقض های حقوق بشر حمایت و محافظت کنند. تعهد به اجرا به این معنی است که کشورها باید برای تسهیل برخورداری از حقوق بشر بنیادی اقدامات مثبت به عمل آورند.

دولت ها با تصویب معاهده های بین المللی حقوق بشر متعهد می شوند تدابیر و قوانین داخلی سازگار و متناسب با تعهدات و وظایف معاهده ای خود تدوین و به اجرا درآورند. هرجا که تدابیر و روش های قانونی داخلی با موارد نقض حقوق بشر برخورد و به آنها رسیدگی نکنند، سازوکارها و تدابیری در سطوح منطقه ای و بین المللی برای برقراری ارتباطات و رسیدگی به شکایت ها ی فردی وجود دارند تا به حصول اطمینان از این که ضابطه های بین المللی حقوق بشر به راستی در سطح محلی رعایت، اجرا، و تقویت شوند کمک کنند.

آخرین اطلاعیه های مطبوعاتی
رسانه های اجتماعی
Facebook Twitter YouTube RSS
هر روز سازمان ملل متحد برای حل چالش های جهانی می کوشد
نقشه سایت | تماس با ما | هشدار
آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره 8 - کد پستی: 19487 - صندوق پستی: 4557-15875 | تلفن: 22873837 21 98 + | فاکس: 22873395 21 98 +| پست الکترونیکی: [email protected]