English / فارسی  به سازمان ملل متحد که جهان شماست خوش آمدید
 سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
 
RC
UNESCO
UNDP
UNHCR
WHO
WFP
UNIDO
UNICEF
UNIC
UNFPA
FAO
UNODC
UNAIDS
UNAMA
IOM
 

هدف های توسعه هزاره چيست؟

هشت هدف توسعه هزاره که گستره ای از به نصف رسانيدن فقر مطلق تا توقف گسترش بيماری ايدز و ويروس آن و ارائه آموزش ابتدايی در سطح جهانی، همگی تا سال 2015 را در برمی گيرد از سندی برگرفته شده که مورد توافق تمامی کشورهای جهان و تمامی نهاد های توسعه ای راهبردی جهان واقع گشته است. اين اهداف موجب برانگيختن تلاش های بی سابقه در رويارويی با نيازهای فقيرترين مردم جهان گشته اند.

" برای دستيابی به اهداف توسعه هزاره در سراسر جهان و در هر کشور فرصت داريم، به شرط اينکه مانند هميشه عزم خود را جزم کنيم. نمی توانيم يک شبه برنده شويم. موفقيت مستلزم اقدام مستمردر طول تمامی دهه از هم اکنون تا تاريخ تعيين شده است. تربيت معلمان، پرستاران و مهندسان؛ ساختن جاده ها، مدارس و بيمارستان ها؛ رشد دادن کسب و کارهای کوچک و بزرگ که توانايی ايجاد شغل را داشته و درآمد زا باشند، نيازمند زمان است. بنابراين بايد از همين حالا آغاز کنيم. و بايد طی چند سال آتی کمک های توسعه ای جهانی را بيش از دو برابر نمائيم. اينها حداقل اقداماتی است که در کمک به دستيابی به اهداف بايد انجام شود."

کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد

 
١- ريشه کنی گرسنگی و فقر شديد
٢- محقق ساختن آموزش ابتدايی همگانی
٣- ارتقای برابری جنسيتی وتوانمند سازی زنان
٤- کاهش ميزان مرگ و مير کودکان
٥- بهبود بهداشت مادران
٦- مبارزه با گسترش بيماری ايدز و ويروس آن، مالاريا و ساير بيماری ها
٧- حصول اطمينان از پايداری محيط زيست
٨- ايجاد مشارکتی جهانی برای توسعه
ما مردمان: نقش سازمان ملل متحد در قرن بيست و يکم 
اعلاميه هزاره
هدف های هشت گانه
هدفهای توسعه هزاره و نقش سازمان ملل متحد
چرا هدف های توسعه هزاره مهم است ؟ برگرفته از گزارش سال 2003 دبير کل در باره اجرای مفاد اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد
گزارش آرمان های توسعه هزاره 2007
گزارش آرمان های توسعه هزاره 2008
همایش ملی زن و اهداف توسعه هزاره دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
آخرین اطلاعیه های مطبوعاتی
رسانه های اجتماعی
Facebook Twitter YouTube RSS
هر روز سازمان ملل متحد برای حل چالش های جهانی می کوشد
نقشه سایت | تماس با ما | هشدار
آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره 8 - کد پستی: 19487 - صندوق پستی: 4557-15875 | تلفن: 22873837 21 98 + | فاکس: 22873395 21 98 +| پست الکترونیکی: [email protected]