Print
Back
تجدید عهد رهبران جهان درباره اهداف مقابله با فقرو موافقت آنان با تصویب آرمان های توسعه ای جدید در اجلاس 2015

تهران 4 مهرماه 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) – روز چهارشنبه رهبران جهان موافقت کردند بر اقدام علیه فقرمطلق، گرسنگی و بیماری بیافزایند و خواستار اجلاسی در 2015 شدند تا مجموعه بعدی آرمان هایی را تصویب کنند که بر تلاش های مستمرپس از تاریخ هدف آرمان های توسعه هزاره تاکید دارد.

در سند نهایی که در مراسم ویژه مربوط به آرمانهای توسعه هزاره به میزبانی ریاست مجمع عمومی در نیویورک به تصویب رسید، کشورها پیشرفت قابل توجهی که تا کنون در مسیر دستیابی به هشت آرمان حاصل شده را ستودند، چیزی که "بصیرتی مشترک" برای رویارویی با نیازهای فقیرترین مردم جهان تدارک ديده است.

دولت های عضو همچنين نگرانی خود را از ناهمواری و فاصله در دستیابی به آرمان های توسعه هزاره در برابر چالش های بی شمار ابراز کردند و توافق نمودند اقدامی با اراده و هماهنگ که برای تسریع پیشرفت ضروری است را به انجام رسانند.

آقای جان اشه، ریاست مجمع عمومی در افتتاحیه این مراسم گفت "ما باید به هر اقدام ممکنی دست بازيم و این مهم را تا 2015 به انجام رسانيم. اجرای فوری مشارکت جهانی برای توسعه نه تنها التزامی اخلاقی است، بلکه همچنین ما را در بهترین نقطه آغاز قرار می دهد برای توافق نسبت به آنچه در پی خواهد بود."

در سند مورد اشاره، کشورها توافق کردند اجلاسی در سطح عالی در سپتامبر 2015 برگزار کنند تا مجموعه آرمان های جدِیدی را به تصویب برسانند که سه رکن توسعه پایدار-  که دگرگونی در اقتصاد ایجاد می کند و فرصت برای برون رفت مردم از فقرمهيا می سازد، ارتقای عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را متوازن سازد.  

آرمان ها که بر مبنای مطرح شده به وسیله آرمان های توسعه هزاره  و همچنين پاسخ به چالش های تازه بنا خواهند شد، در مورد تمامی کشورها قابل اجرا خواهند بود در ضمن اینکه مقتضيات بومی نیز به حساب خواهند آمد.

مشاوره دولت ها نظرات ابراز شده به وسيله مردم در سراسر جهان از راه يک سلسه مشورت های جهان شمول را مد نظر قرار داد که بیش از یک میلیون شهروند در تلاشی بی سابقه برای سازمان ملل را شامل می شد. در مراسم روز چهارشنبه، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش خود با عنوان "زندگی با منزلت برای همه" را ارائه کرد  شامل دیدگاه ایشان درباره اقدام جسورانه برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره و چهارچوبی جدِید و جوابگو در زمينه توسعه پایدار که نیازهای مردم و کره ارض را به گونه ای توام بر طرف کند.

دبیرکل گفت چهارچوب جدید برای فرای 2015 "بايد در بلند پروازی جسورانه اما در طراحی ساده باشد و با مشارکتی تازه برای توسعه مورد حمایت واقع شود." 

***