202014

Print
Back
اتحاد در برابر سرطان

1392 (مرکزاطلاعات سازمان ملل متحد) – بازار خیریه نوروزی بهنام دهش پور به منظور افزایش سرمایه و آگاهی درباره نیاز به اتحاد در برابر سرطان امروز گشایش یافت.

آقای گری لوئیس، هماهنگ کننده مقیم نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در پاسداشت این مناسبت اظهار داشت: “هر ساله 8 میلیون نفر در سراسر جهان از این بیماری به هلاکت می رسند. آنان مادران، پدران، خواهران، برادران، فرزندان، دوستان ما هستند  و چه بسا خودمان.

سازمان ملل متحد، هر ساله در 4 فوریه  روز جهانی سرطان را گرامی می دارد زیرا  فرصتی برای بلند کردن طنین صدای همگی مان در اختیار می گذارد تا به ارتقای دانش درباره  سرطان بپردازیم و به تصورات غلط در مورد این بیماری خاتمه دهیم.

هدف برگزاری بازار، تامین مالی و ساخت  اتاق مجهزی برای درمان سرطان (بونکر – اتاق محافظت شده) است. آقای لوئیس افزود، “اینجانب مردم را به حمایت از این اقدام  برای ایجاد تغییرتشویق می کنم. از طریق متحد شدنمان و اعانه هایمان می توانیم این مناسبت را تبدیل به موقعیتی کنیم که به آغاز بیماری سرطان خاتمه دهد.”

این رخداد که به وسیله موسسه خیریه بهنام دهش پور سازماندهی شده، برای چهار روز  در مجتمع تلاش در خیابان ولیعصر از  ساعت 10 تا 21 برقرار است.

***

Leave a Comment

Your email address will not be published.