Print
Back
صندوق جمعیت ملل متحد برنامه جامع خود را در حمایت از زنان و دختران پس از طوفان هایان اعلام می نماید

تهران 6 آذر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)--  دو هفته پس از طوفان هایان که موجب خسارات جبران ناپذیری گردید، هنوز بیش از 3 میلیون 200 هزار زن و دختر در سنین باروری به مراقبت و حمایتهای فوری نیازدارند.  از آنجائیکه ساختارهای بهداشتی منهدم شده است و امنیت افراد هنوز بصورت یک مسئله باقی است ، صندوق جمعیت ملل متحد،  بهمراه مقامات ملی و شرکای فعال در زمینه کمک های بشر دوستانه ، عهده دارهدایت  برنامه جامع 110 میلیون دلاری بمنظور اطمینان از اینکه هیچ زنی در هنگام زایمان جان نبازد و حمایت از هر زن و دختر از خشونت های خانگی و محلی گردیده است. بعنوان بخشی از این برنامه ، صندوق جمعیت ملل متحد بمنظوراجرای تعهدات خود در شش ماه آینده ، از کشورهای اهدا کننده درخواست 30 میلیون دلار نموده است.

صندوق جمعیت ملل متحد تعداد زنان باردار درنقاط آسیب دیده را230 هزار نفربرآورد نموده و درهرروز تعداد 835 زن دروضعیت دسترسی بسیار محدود به مراقبت های فوری در حال زایمان قراردارند.  صندوق به حمایت های مالی فوری نیاز دارد تا، به همراه شرکای خود،با تاسیس 80 واحد موقت خدمات بارداری، 2 واحد زایمان های فوری در کانتینر و 34 آمبولانس و موتورسیکت خدمات نجات بخش خود را ارائه نماید. زنان و دختران در سنین بارداری در مراکز اقامت موقت به اقلام بهداشتی اولیه با توزیع 105 هزار بسته بهداشتی دسترسی خواهند داشت.  تعداد 110 هزار بسته بهداشتی دیگر نیز دراختیار زنان باردار و شیرده قرارخواهد گرفت.

براساس آمار ملی ، تعداد زنان و دخترانی که درطول زندگی خود در نقاط آسیب دیده پیش ازوقوع فاجعه خشونت های مبتنی برجنسیت را تجربه نموده اند 375 هزار نفرتخمین زده شده و  بدون توجه واقدامات حمایتی ، این تعداد می تواند 65 هزار نفرافزایش یابد. خانم اوگوچی دانیلز، مدیر برنامه های پاسخ به بحران صندوق جمعیت اظهار داشت :" در جریان امداد رسانی سریع زنان و دختران دیده نشده اند، اما ماباید اکنون اطمینان یابیم که نیازهای آنان برآورده شده تا هرزن و دختردرنقاط آسیب دیده از طوفان هایان مورد حمایت قرارگرفته و با عزت زندگی نماید".

ازشهراورموک تا سبو، قاچاق قبل از وقوع فاجعه درجریان بود- زنان هم اکنون بطور فزاینده بدلیل نیاز به کمک و اقلام زندگی درمعرض خطر قراردارند.  بهمین منظور، صندوق جمعیت ملل متحد از اعزام زنان پلیس به 196 شهرداری و ساخت مکان های امن در 4 ناحیه حمایت می نماید. صندوق همچنین درمراکز اقامت موقت ، فضاهای مختص زنان ایجاد نموده و درحال تقویت سازوکار های  حمایت بین بخشی در 700 روستا وبخش است.   

دکتر باباتونده اوسوتی مهین ، مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد اظهار داشت : "درزمان وقوع حوادث غیر مترقبه ، زنان درحالیکه آسیب پذیریشان افزایش می یابد، باید با مشکلات عدیده مراقبت و حمایت از دیگران نیز مقابله نمایند." " حمایت های هدفمند اززنان بهترین راه اطمینان از بهداشت ، امنیت وسلامت خانواده ها در کلیه جوامع است." 

***