Print
Back
ایجاد جهانی سالمتربرای همه با نزدیک نمودن نسل های مختلف

تهران 24 اردیبهشت 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی خانواده 15 می 2013 برابر با 25 اردیبهشت ماه جاری تمامی دولت ها، جامعه مدنی، خانواده ها و اشخاص را فرا خواند تا ازابتکاراتی حمایت کنند که مردم را ازنسل های مختلف به هم نزدیک نموده تا بتوانند جهانی سالمتر برای همه بسازند.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

خانواده ها موجب انسجام جوامع شده و روابط بین نسلی این میراث را طی دوران تحکیم    می بخشند. امسال روز جهانی خانواده مناسبتی است برای گرامیداشت روابط میان همه اعضای گروهی که خانواده را تشکیل می دهند. همچنین فرصتی است برای انعکاس اینکه چگونه تحت تاثیر فرایند اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته  و در پاسخ به آن برای تقویت خانواده ها چه اقدامی می توانیم انجام دهیم.

بیکاری، بسیاری از جوانان را که غالبا مشتاق به استقلال مالی از خانواده های خود هستند،  مجبور می کند به والدین خود بیشتر متکی بمانند. نبود مراقبت  کیفی و قابل دسترس تلاش های خانواده هایی که دو منبع درآمد دارند را پیچیده کرده به نحوی که کار و تعهدات آنان درخانه با هم در می آمیزد. همانگونه که برای رسیدن به هدف افزایش طول عمر موفق  عمل می کنیم،  نا کافی بودن مستمری  و مراقبت ها برای سالمندان نیازبه توجه بیشتر دارد.

این چالش ها اهمیت حمایت از خانواده را بیشتر از گذشته کرده یعنی برای جوانان مشتاق کار در حالیکه با والیدن زندگی می کنند، برای پدر بزرگی که به فرزندان خود برای مراقبت و سرپناه نیاز دارد و برای بسیاری از اعضای خانواده های بزرگ که مسئولیت مراقبت کودکان را پذیرفته اند.    

در سراسر جهان اعضای خانواده همه در حال انجام وظیفه هستند. آنان نیاز به حمایت از جانب سیاست گذاران و تصمیم گیران همچنین نهاد های عمومی و بخش خصوصی دارند.

این شناختی فزاینده در سراسر جهان است که ایجاب می کند سیاست ها یی را تقویت نماییم که همبستگی بین نسلی را ترویج و از برنامه ها و ابتکارات بین نسلی حمایت می کند.  شواهد نشان می دهد مستمری های کافی و حمایت های مدد کاران نه تنها به سالمندان  بلکه به همه خانواده کمک می کند. برنامه های بین نسلی که کار های داوطلبانه در میان جوانان و سالمندان را ترویج می کند برای تمامی نسل  ها مفید است. فرصت ها برای مردم  از تمامی سنین موجب احیای تمامی جوامع می گردد.

همچنین ابتکارات بین نسلی، اولویت های توسعه ای جهانی را مخاطب قرار می دهد. آن ها با نابرابری و انزوا مبارزه کرده شهروندی فعال را ترغیب و حتی ساختار عمومی را از راه طرح های مبتنی بر اجتماع بهبود می بخشند.

در این روز بین المللی خانواده اینجانب تمامی دولت ها، جامعه مدنی، خانواده ها و اشخاص را فرا می خوانم تا ازابتکاراتی حمایت کنند که مردم را ازنسل های مختلف به هم نزدیک نموده  تا بتوانند جهانی سالمتر برای همه بسازند.

 

***