پكن، پس از ده سال

دستيابي به برابري جنسيتي،توسعه و صلح

كميسيون سازمان ملل براي ارزيابي موقعيت زنان در جهان

 

سازمان ملل متحد ده سال پس از برگزاري چهارمين كنفرانس درباره زنان در پكن فرصتي در اختيار سياستگذاران و كارشناسان سراسر جهان مي گذارد تا پيشرفت هاي حاصله در اعتلاي برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان و دختران را ارزيابي و گام هاي مشخصي براي اقدامات آينده توصيه كنند.

اين گردهمايي، تحت عنوان «بازبيني و ارزيابي 10 ساله»، از 28 فوريه تا 11 مارس 2005 (10 تا 21 اسفند 1383) در مقر سازمان ملل در نيويورك، به عنوان بخشي از چهل و نهمين اجلاس كميسيون مقام زنان سازمان ملل برگزار مي شود.

كنفرانس پكن در سال 1995 به صدور «برنامه اقدام» تاريخي منتهي شد كه دولت هاي عضو و شركاي سازمان ملل و غيردولتي آنها اميدوارند در راستاي اجراي گسترده تر و نظام يافته تر آن حركت كنند. اين گردهمايي، پس از جلسه پيگيري 5 سال پيش مجمع عمومي سازمان ملل، نخستين فرصت براي مقامات عاليرتبه دولتي و طيفي گسترده از كارشناسان جامعه مدني براي انجام ارزيابي هاي عميق مقام امروز زنان است.

راشل مايانج، مشاور ويژه دبيركل سازمان ملل در مسائل جنسيتي و پيشرفت زنان، گفت «از زمان تشكيل اجلاس پكن پيشرفت فراواني حاصل شده است. ما شاهد قوانين عادلانه تري هستيم كه از زنان در برابر تبعيض، بدرفتاري و خشونت حمايت مي كنند. با اين حال براي اجراي «برنامه اقدام» پكن، به ويژه در زمينه كاهش فقر، بهبود بهداشت، ايجاد فرصت براي پيشرفت اقتصادي و رهبري سياسي، و كاهش موارد نقض حقوق بشر لازم است كارهاي بيشتري انجام شود.

كميسيون مقام زنان توجه خود را بر دو موضوع اصلي در جريان اجلاس فوق متمركز خواهد كرد: بازبيني پيشرفت در اجراي «برنامه اقدام پكن» و سند حاصله از اجلاس 5 سال پيش مجمع عمومي، و همچنين استراتژي ها و چالش هاي كنوني. كميسيون درباره اقدام در سطح ملي بحث و همكاري در زمينه استفاده از تجربه ها و روش هاي خوب براي غلبه بر موانع باقيمانده را تسهيل خواهد كرد.

به گفته كارولين هانان مدير بخش پيشرفت زنان، انتظار مي رود تعداد زيادي از سازمان هاي غيردولتي در اين گردهمايي شركت كنند.

خانم هانان گفت: «اين ميزان مشاركت به وسيله سازمان هاي غيردولتي گواهي بر مساعدت فراوان جامعه مدني به ارتقاي حقوق زنان در طول 30 سال گذشته است. مشاركت و كمك هاي آنها به «بازبيني و ارزيابي 10 ساله» و همكاري مداوم آنها عنصري اساسي در اين فرآيند است.»

نتيجه بازبيني و ارزيابي 10 ساله كمكي حياتي براي بازبيني سطح بالاي هزاره مجمع عمومي سازمان ملل در سپتامبر 2005 خواهد بود.

برنامه اقدام چارچوبي جهاني براي كشورها فراهم ساخت تا به تبعيض عليه زنان و به تفاوت هاي مربوط به جنسيت در 12 حوزه حياتي، از جمله بهداشت، آموزش، اشتغال، مشاركت سياسي و حقوق بشر خاتمه دهند. بازبيني و ارزيابي 10 ساله بر چالش هاي كنوني از جمله تلاش ها براي:

_ بهبود دسترسي به مراقبت بهداشتي مناسب، از جمله بهداشت باروري و جنسيتي و پيشگيري و درمان بيماري ايدز و ويروس آن

_ افزايش آگاهي درباره حقوق بشر زنان و اجراي بهتر كنوانسيون حذف تمامي اشكال تبعيض عليه زنان

_ افزايش مشاركت زنان در مشاغل مربوط به تصميم گيري در دولت ها و جامعه مدني

_ عرضه فرصت هاي كامل اقتصادي به زنان، از جمله دسترسي به منابع مالي خرد

_ جلوگيري از خشونت عليه زنان از جمله قاچاق آنان، و حذف مصونيت براي متجاوزان به حقوق آنان

_ كاهش مناقشات مسلحانه و افزايش مشاركت زنان در برقراري صلح، پيشگيري از مناقشه و حل آن، تاكيد خواهد كرد.

 

134 كشور پيش از «بازبيني و ارزيابي 10 ساله» در كميسيون مقام زنان اطلاعاتي درباره آنچه براي حمايت از برابري جنسيتي و اجراي توصيه هاي «برنامه اقدام» انجام داده بودند، به سازمان ملل تسليم كردند. كارهاي ديگري در اين زمينه در جريان گردهمايي هاي بين دولتي منطقه اي كه به وسيله كميسيون هاي اقتصادي سازمان ملل در آفريق، آسي، اروپ، امريكاي لاتين و آسياي غربي و از طريق گروه هاي بحث آنلاين دوسويه ترتيب داده شد، انجام گرفته بود.

اين اجلاس دو هفته اي متشكل از گردهمايي در سطح بالا خواهد بود كه در آن هيات ها تعهدات خود را نسبت به پيشرفت و برابري زنان تجديد خواهند كرد. شركت در اين گردهمايي براي تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل و ناظران آزاد است. در اين اجلاس ميزگردهايي براي گفتگو بين نمايندگان عاليرتبه دولت ه، از جمله همسران رهبران كشورها و وزيران امور زنان، و همچنين كارشناسان مسائل برابري جنسيتي در سازمان ملل و سازمان هاي غيردولتي و جامعه مدني نيز تشكيل خواهد شد.

به علاوه، هفت گروه تعاملي فرصت هايي براي بررسي مسائل مربوط به خط مشي با جزييات بيشتر، از جمله ديدگاه هاي جنسيتي در اقتصاد خرد، پيوندها بين اجراي «برنامه اقدام» و كنوانسيون حذف تمام اشكال تبعيض عليه زنان و ديدگاه زنان و مردان جوان درباره برابري جنسيتي در آينده فراهم خواهند ساخت.

علاوه بر رويدادهاي رسمي، رويدادهاي جانبي فراواني براي افزايش آگاهي درباره بعضي از عواملي كه همچنان مانع پيشرفت اجراي «برنامه اقدام» مي شوند را به وسيله دولت هاي عضو، نهادهاي سازمان ملل و سازمان هاي غيردولتي ترتيب داده خواهند شد.

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره بازبيني و ارزيابي 10 ساله لطفا به سايت http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/  نگاه كنيد.

رسانه ها لطفا با:

Ms. Renata Sivacolundhu

Development Section

Department of Public Information

Tel: 1-(212) 963-2932 Fax:1-(212)963-1186

Email: [email protected] un.org

تماس بگيرند.

سازمان هاي غيردولتي لطفا با:

UN Division for the Advancement of Women

Tel: 1-(212)963-4714

Email: Csw49 @ un.org

تماس بگيرند.