پكن پس از ده سال 

 

 پيام هاي مهم براي انتقال به اجلاس بازبيني و ارزيابي پكن

پيام هاي اصلي زير به وسيله گردهمايي هاي وابسته و اطلاعات مشروح ارائه شده به وسيله تبعيض عليه زنان (DAW) درباره دستاوردها و چالش ها در حوزه هاي حياتي هدايت شده است.

_ زنان در مبارزه عليه فقر حائز اهميت هستند. تضمين حقوق بشر زنان براي دستيابي به همه هدف هاي مورد توافق بين المللي در زمينه توسعه و صلح, از جمله هدف هاي گنجانده شده در اعلاميه هزاره و هدف هاي توسعه هزاره ضروري است.

 

حقوق

_ يكي از مهمترين دستاوردها براي زنان طي چند دهه گذشته دستاوردها در زمينه حقوق بشر است. كنوانسيون حذف تمام اشكال تبعيض عليه زنان يكي از كنوانسيون هاي بين المللي است كه بيش از هر كنوانسيون ديگري به تصويب كشورها رسيده و تقريبا از حمايت همگاني برخوردار است. تعداد زياد حق شرط نسبت به اين كنوانسيون دامنه عمل آن را محدود مي كند و عدم اجراي آن همچنان يك مشكل است.

_ شناسايي و آگاهي از حقوق زنان به عنوان حقوق بشر, از جمله حقوق باروري و دسترسي برابر به زمين و ملك لازم است به برخورداري از اين حقوق در واقعيت تبديل شود.

 رهبري

_ تعداد نمايندگان زن در پارلمان ها و در مشاغل دولتي در تمام سطوح همچنان كمتر از مردان است. درست است كه مشاركت زنان در اين امور در طول دهه گذشته افزايش يافته, اما پيشرفت آن هنوز خيلي كند است.

 خشونت

_ خشونت عليه زنان و دختران هنوز مشكلي جدي در بسياري از مناطق جهان است. آگاهي و درك مشكل خشونت عليه زنان در بيشتر كشورها به عنوان مساله اي همگاني و نقض حقوق بشر افزايش يافته است اما هنوز براي تضمين اين كه كشورها از موارد خشونت عليه زنان به نحوي موثر جلوگيري كنند, درباره آنها پژوهش به عمل آورند و خاطيان را تحت تعقيب جزايي قرار دهند كارهاي فراواني بايد انجام شود.

 

بهداشت باروري

_ براي ارتقاي بهداشت مادران در طول دهه گذشته پيشرفت اندكي حاصل شده است. يك زن در هر دقيقه بر اثر حاملگي دشوار يا زايمان جان مي دهد.

_ دسترسي به وسايل پيشگيري از بارداري و ساير خدمات مربوط به بهداشت باروري در سراسر جهان بهبود يافته است; با اين حال هنوز كارهاي بسياري بايد انجام شود. مثلا هر سال 19 ميليون زن به روش هاي خطرناك سقط جنين مي كنند و هر هفت دقيقه يك زن به اين علت جان خود را از دست مي دهد.

 

 بيماري ايدز و ويروس آن

_ بيماري ايدز و ويروس آن به شدت بر زنان تاثير مي گذارند به طوري كه اينك بيش از نيمي از افراد مبتلا به بيماري ايدز و آلوده به ويروس آن را زنان تشكيل مي دهند. احتمال اين كه زنان جوان در منطقه جنوب صحراي آفريقا دچار اين بيماري شوند 4 برابر بيشتر از مردان جوان است.

_ پرداختن به نابرابري هاي جنسيتي و فقر براي مبارزه با گسترش بيماري ايدز و ويروس آن ضروري است.

 

 مناقشه مسلحانه

_ زنان مي توانند در برقراري صلح و بازسازي جوامع نقشي حياتي داشته باشند و چنين نقشي دارند. زنان بايد به عنوان شركا و تصميم گيرندگان برابر در همه مراحل مذاكرات صلح و بازسازي, از جمله ايجاد نهادهاي دموكراتيك و حساس به مسائل جنسيت گنجانده شوند.

_ زنان هنوز بيش از حد از عوارض مناقشات مسلحانه رنج مي برند زيرا آنان به ويژه در برابر بهره كشي جنسي, اجبار و خشونت آسيب پذيرند.

_ تجاوز و ساير شكل هاي خشونت جنسي در مناقشات مسلحانه گرچه اكنون براساس قوانين بين المللي به عنوان جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت شناخته مي شوند اما همچنان رخ مي دهند و براي جلوگيري از وقوع آنها و نشان دادن واكنش براي خاتمه دادن كامل خشونت, از جمله با حذف مصونيت و تعقيب جنايي عاملان آنها هنوز كارهاي بسياري بايد انجام شود.

 

قاچاق زنان

زنان و دختران اكثريت عظيم قربانيان قاچاق هستند. براساس برآورد سازمان ملل هر سال تا 2 ميليون زن را از مرزهاي بين المللي قاچاق مي كنند.

_ اگرچه اين موضوع در سطح بين المللي مورد توجه قرار گرفته اما هنوز غالبا از شناسايي قربانيان قاچاق به عنوان قربانيان موارد نقض حقوق بشر, كه سزاوار حمايت و پشتيباني دولت ها هستند, خودداري مي شود. به دلايل ريشه اي قاچاق, يعني فقر و نابرابري جنسيتي, بايد رسيدگي شود.

 

آموزش

_ در زمينه كاهش نسبت هاي بيسوادي زنان و افزايش نسبت هاي ثبت نام در مدارس براي دختران در بسياري از قسمت هاي جهان پيشرفت حاصل شده است. اما نابرابري ها در تحصيلات دانشگاهي همچنان باقي است و زنان پس از پايان تحصيلات خود غالبا از فرصت هاي شغلي در بازار كار محروم هستند.