پكن پس از ده سال 

 

بازبيني و ارزيابي در كميسيون مقام زنان در 2005

 

دولت هاي عضو سازمان ملل متحد در اعلاميه سياسي مصوب بيست و سومين اجلاس ويژه مجمع عمومي اين سازمان در ژوئن 2000 موافقت كردند «به گونه اي مرتب اجراي برنامه اقدام پكن را با نظري براي گردهم آوردن تمامي طرف هاي درگير در سال 2005 به منظور ارزيابي پيشرفت ها و توجه به ابتكارهاي جديد, در صورت اقتضا, ده سال پس از تصويب برنامه اقدام پكن ارزيابي كنند.»

بازبيني و ارزيابي اجراي اعلاميه و برنامه اقدام پكن مصوب «چهارمين كنفرانس جهاني درباره زنان» (پكن, 1995), و نتيجه بيست و سومين اجلاس ويژه مجمع عمومي (2000), در برنامه كار چند ساله «كميسيون مقام زنان» براي چهل و نهمين اجلاس آن در مارس 2005 قيد شده است. اين كميسيون به دو موضوع رسيدگي خواهد كرد:

_ «بازبيني اجراي برنامه اقدام پكن و اسناد حاصل از بيست وسومين اجلاس ويژه مجمع عمومي»; و

_ «چالش هاي كنوني و برنامه ريزي هاي آينده نگرانه براي پيشرفت و توانمندسازي زنان و دختران».

كميسيون در بازبيني و ارزيابي خود بر تحقق و شناسايي دستاوردها, تفاوت ها و چالش ها در سطح ملي, و ارائه نشانه ها و شواهدي از حوزه هايي كه انجام اقدامات و ابتكارها در آنها, در چارچوب «برنامه اقدام» و نتايج اجلاس ويژه (پكن + 5), براي موفقيت بيشتر بسيار ضروري است, تاكيد خواهد كرد.