سازمان ملل متحد
هدفهاي توسعه هزاره
ونقش سازمان ملل متحد


رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحددر سپتامبر 2000 درمورد مجموعه اي از هدفهاي قابل نيل در زماني محدود و مشخص وهدفهايي براي مبارزه با فقر،گرسنگي، بيماري، بيسوادي، نابودي محيط زيست وتبعيض عليه زنان توافق كردند. اين هدفها كه درمركزبرنامه كار جهاني قرارداده شدند، اينك " هدفهاي توسعه هزاره" ناميده مي شوند. " اعلاميه اجلاس هزاره" نيز طيفي گسترده ازتعهدات را درزمينه حقوق بشر، حكومت مطلوب و مردم سالاري ترسيم ومشخص كرد.
در “كنفرانس بين المللي تامين سرمايه براي توسعه "در مونتري ، مكزيك ، كه در اوايل سال 2002 تشكيل شد، رهبراني از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه شروع به هماهنگ كردن اين تعهدات با منابع وعمل نمودند كه اين نشان دهنده معامله اي جهاني بود كه درآن انجام اصلاحات سياسي واقتصادي بي وقفه در كشورهاي درحال توسعه باحمايت مستقيم جهان توسعه يافته كه به شكل كمك، تجارت ، بخشش بدهىها وسرمايه گذاري خواهدبود، هماهنگ خواهدشد.
هدفهاي توسعه هزاره چارچوبي براي كل نظام ملل متحد فراهم مي سازد تا بطور منسجم با يكديگر در جهت هدفي مشترك فعاليت كنند.“ گروه توسعه ملل متحد "به تضمين اين امر كه هدفهاي توسعه هزاره در مركز اين تلاشها باقي بماند، كمك خواهد كرد. سازمان ملل متحد در اين زمينه درتقريبا" همه كشورهاي درحال توسعه در شرايطي منحصربفرد براي حمايت از ايجاد تغيير، برقراري ارتباط اين كشورها با منابع ودانش ،ا وكمك به تلاشها در زمينه هماهنگي گسترده تر در سطح كشور قراردارد.
جهان در حال پيشرفت در جهت نيل به هدفهاي توسعه هزاره است.اما اين پيشرفت نابرابر و بسيار آهسته است. اكثريتي عظيم از كشورها فقط در صورتي به هدفهاي توسعه هزاره دست خواهند يافت كه از پشتيباني اساسي – حمايت ، تخصص ومنابع مالي – از خارج برخوردار شوند. چالش ها براي جامعه جهاني، در دنياي توسعه يافته و درحال توسعه ، عبارت از بسيج حمايت مالي واراده سياسي ، متعهد كردن دوباره دولت ها، جهت دادن مجدد اولويت ها وخط مشي هاي توسعه ، ظرفيت سازي و كمك خواستن از شركا در جامعه مدني وبخش خصوصي است.
كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد از "مارك مالوك براون "مدير“ برنامه توسعه ملل متحد" خواسته است به عنوان رئيس گروه توسعه ملل متحد، عمليات و فعاليت هاي نظارتي مربوط به اجراي هدف هاي توسعه هزاره را در سطح كشوري هماهنگ كند. اين امر به مفهوم كاركردن در پنج بعداساسي است:
مساعدت عملي در حمايت از اولويت هاي كشوري : سازمان ملل متحد با توجه به اولويت هاي تعيين شده به وسيله هر كشور، در حال كمك به تلفيق هدفهاي توسعه هزاره در همه جنبه ها ي كارخود در سطح كشور است.تيم هاي كشوري و كاركنان سازمان ملل به منظور طراحي خط مشي ها وبرنامه ها ، ايجاد ظرفيت وآزمايش نوآوريها، از نزديك با مجموعه اي پيوسته درحال گسترش از شركا، كه باتوصيه ها وهمكاري عملي مشغول حمايت از كشورهاي درحا ل توسعه هستند، در شرايطي كه اين كشورها مسيرهاي خاص خود را براي رسيدن به هدفهاي توسعه هزاره مشخص مي كنند، همكاري مي نمايند.
نظارت در سطح كشور: كارگزاريهاي ملل متحد، كميته همكاري توسعه "سازمان همكاري اقتصادي و توسعه " و ، در موارد بسياري ، بانك جهاني وصندوق بين المللي پول ، به منظور پشتيباني از گزارشهاي "هدفهاي توسعه هزاره " براي هر كشوردرحال توسعه مشغول فعاليت هستند.اين گزارشها، كه در موارد روز افزوني محصول همكاري بين دولت يك كشور، بخش خصوصي وجامعه مدني است. جايي كه كشورها در مسير رسيدن به اين هدفها قرا ردارند، هرجا كه تلاشهاي مبرم لازم است، و چگونگي به مصرف رسيدن پول را مشخص مي كنند. 9 گزارش مربوط به هدفهاي توسعه هزاره در طول سال 2002 تكميل شده وقرار بود حدود 40 گزارش ديگر تا پايان سال 2002 آماده شود، وتقريبا" همه كشورهاي درحال توسعه درنظر دارند نخستين گزارش خود را دراين زمينه تا پايان سال 2004 تهيه كرده وارائه دهند.
نظارت جهاني : اين گزارشها كه در سطح كشوري است گزارشهاي جهاني دبيركل سازمان ملل متحد را درباره اجراي اعلاميه هزاره ، كه نخستين مورداز آنها در اكتبر 2002 به مجمع عمومي ارائه شد، تكميل كردند. بخشي از اين گزارشهاي جهاني درباره هدفهاي توسعه هزاره و آمار خلاصه شده براي همه هدفهاي توسعه هزاره است كه در سطح جهاني يا منطقه اي گرد آوري شده است.اداره اموراجتماعي واقتصادي ملل متحد بااستفاده از اطلاعات كل خانواده كارگزاريها، صندوقها، برنامه ها وكميسيونهاي منطقه اي سازمان ملل متحد، و با سود بردن از اطلاعات بانك جهاني، صندوق بين المللي پول ، سازمان تجارت جهاني وسازمان همكاري اقتصادي وتوسعه ، تجزيه و تحليل هاي اطلاعاتي را هماهنگ وشالوده هاي اطلاعاتي جامعي را درباره آمارها در سطح جهاني نگهداري مي كند.
رهبري تحقيقات : "پروژه تحقيقات هزاره ملل متحد" كه با بسيج شبكه هاي محققان از كشورهاي درحال توسعه وتوسعه يافته وهمكاري با كارشناسان داخل نظام ملل متحد،تحقيقات وا يده هاي تازه توليد و ارائه خواهد كرد، اينك درحال تشكيل است. اين تلاش جهاني به رياست پروفسور "جفري ساچ " مشاور ويژه دبيركل درامور هدفهاي توسعه هزاره ، به تعيين هرچه در زمينه خط مشي ، افزايش ظرفيت ، تامين مالي وسرمايه گذاري مورد لزوم براي اين كه كشورها بتوانند به تمامي هدفهاي توسعه هزاره دست يابند ، كمك خواهد كرد.
حمايت : نظام ملل متحد و شركاي بين المللي و جامعه مدني آن درنظر دارند دست به اجراي مجموعه اي از فعاليت ها در زمينه افزايش آگاهي درباره هدفهاي هزاره درداخل كشورها بر مبناي استراتژيها و نيازهاي ملي اين كشورها بزنند هدف اصلي اين فعاليت ها در كشورهاي توسعه يافته بسيح افكارعمومي به عنوان وسيله اي براي افزايش كمك به توسعه ، تجارت ، بخشش بدهي ها، حمايت در زمينه فناوري وساير پشتيبانيهاي لازم براي دستيابي به هدفهاي توسعه هزاره خواهد بود. هدف در كشورهاي درحال توسعه ايجاد ائتلافها براي اقدام و كمك به دولتها براي تعيين اولويت ها، از جمله در بودجه هاي خود و استفاده مؤثرتر از منابع است.
هدفهاي توسعه هزاره كه تا سال 2015 بايد تحقق يابد.
* كاهش گرسنگي و فقر شديد به نصف
2/1 ميلياردنفر هنوز با درآمد كمتراز يك دلار در روززندگي مي كنند اما 43 كشور ، با بيش از 60درصد جمعيت جهان ، تاكنون به هدف كاهش تعداد گرسنگان خود به نصف تا سال 2015 ، رسيده يا در مسير رسيدن به اين هدف قرار دارند.
* دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني
اگرچه 113 ميليون كودك به مدرسه نمي روند، اما اين هدف قابل تحقق است ؛ براي مثال 95 درصد كودكان هندي تا سال 2005 به مدرسه خواهندرفت.
* توانمند سازي زنان وحمايت از برابري زنان ومردان
زنان دوسوم بيسوادان جهان را تشكيل مي دهند و 80درصد آوارگان دنيا زن وكودك هستند از زمان تشكيل "اجلاس اعتبارهاي خرد" درسال 1997 ، در زمينه برقراري ارتباط با زنان فقير و توانمندسازي آنان (نزديك به 19 ميليون نفر ازآنان تنها در سال 2000) پيشرفت هايي حاصل شده است.
* كاهش ميزان مرگ ومير كودكان كمتر از 5 سال به دوسوم
درحال حاضر هرسال يازده ميليون كودك زير 5 سال مي ميرند اما اين رقم درسال 1980 پانزده ميليون نفر بود.
* كاهش ميزان مرگ ومير زنان در هنگام زايمان به سه چهارم
در كشورهاي درحال توسعه خطر مرك در هنگام زايمان يك نفر در 48 نفر است . ا ما تقريبا همه كشورها اكنون برنامه هايي براي سلامت زنان در دوران حاملگي و هنگام زايمان دارند ودر مسير پيشرفت دراين زمينه هستند.
* جلوگيري از گسترش بيماريها، مخصوصا" ايدز ومالاريا
بيماريهاي كشنده نسلي را از دستاوردهاي توسعه محروم كرده اند. كشورهايي مانند برزيل ، سنگال ، تايلند و اوگاندا نشان داده اند كه مي توانيم جلوي گسترش ويروس بيماري ايدز (اچ آي وي ) را بگيريم.
* تضمين امكان تداوم ا زنظر محيط زيست
بيش از يك ميليارد نفر هنوز از دسترسي به آب آشاميدني سالم محروم هستند،اگر چه در طول دهه 1990 تقريبا" يك ميليارد نفر به آب سالم وبهداشت همگاني وامكان دفع بهداشتي فاضلاب دسترسي يافتند.
* ايجادمشاركتي جهاني براي توسعه ، با هدفهايي براي كمك ، تجارت و كاهش بدهي
تعداد زيادي از كشورهاي درحال توسعه بيشتر از آ نچه كه براي خدمات اجتماعي كشورشان خرج كنند بابت بهره وخدمات مربوط به بدهي هاي خود مي پردازند. تعهدات جديد بدهي مربوط به فقط نيمه نخست سال 2002 تا سال 2006 هرسال 12 ميليارد دلار ديگر به بدهي كشورهاي بدهكار مي افزايد.
ناشر : اداره اطلاعات همگاني ملل متحد