اجلاس سران: چرا حالا؟

تغييرات جديد

جامعه اطلاعاتي جهاني با سرعتي نفسگير در حال شكل گيري است. همگرايي فزاينده بين ابزارهاي ارتباطات راه دور، فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و چند رسانه اي هاي پخش راديويي و تلويزيوني، باعث ايجاد محصولات و خدمات جديد و همچنين شيوه هاي تازه انجام امور تجاري و بازرگاني شده است. در اين حال با گشوده شدن بازارهاي جديد به روي رقابت و مشاركت و سرمايه گذاري خارجي، امكانات و فرصت هاي بازرگاني، اجتماعي و حرفه اي فراواني فراهم شده است.

در شرايطي كه جامعه صنعتي كه مشخص كننده قرن بيستم بود به سرعت جاي خود را به جامعه اطلاعاتي قرن بيست و يكم مي دهد، دنياي جديد، در حال تغييري اساسي است. اين فرآيند پويا، نويد ايجاد تغييري اساسي در همه جنبه هاي زندگي ما، ‌از جمله در زمينه انتشار دانش، تعامل اجتماعي، شيوه هاي اقتصادي و تجاري، مشاركت سياسي، ‌رسانه ها، ‌آموزش و پرورش، ‌بهداشت. ‌تفريح و سرگرمي را مي دهد. ما براستي در وسط، يك انقلاب، شايد بزرگترين انقلابي كه بشريت تاكنون تجربه كرده است، قرار داريم. برخورداري مداوم و موفقيت آميز جامعه جهاني از اين پويايي و رشد جديد، هماهنگي و بحث جهاني در زمينه ها و حوزه هاي مناسب را ايجاب مي كند.

فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي توانند ابزاري نيرومند براي تحقق هدف هاي توسعه هزاره ملل متحد به منظور كاهش فقر، ‌گرسنگي و بيماري فراهم سازند مشروط بر اين كه :

- عموم مردم با هزينه قابل تحمل به ابزارهاي ارتباطي دسترسي داشته باشند.

- از دسترسي به ابزارهاي ارتباطي به عنوان حقي اساسي پشتيباني شود.

- چارچوبي سياسي ايجاد شود كه شفاف و ‌قابل پيش بيني بوده و رقابت را تشويق كند.

- منابع انساني آموزش ديده و در دسترس باشند.

رهبران جهان براي ايجاد انگيزه هاي اقتصادي بايد چارچوب مناسب جهاني براي جامعه اطلاعاتي و سايبراسپيس فراهم سازند كه:

- موانع موجود در سر راه معاملات جهاني را كاهش دهد

- به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه احترام بگذارد

- مشاركت گسترده در تصميم گيري را  تضمين كند

- سياست هاي موجود را با محيط «آنلاين» سازگار كند

استقرار و استفاده سريع از تأسيسات زير بنايي فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي مي تواند براي كشورهاي در حال توسعه مفيد باشد، مشروط بر اين كه رهبران انجام اقدامات زير را تشويق كنند:

-       ايجاد تأسيسات زيربنايي را به عنوان اولويت و بخشي از تدابير الكترونيكي ملي به رسميت بشناسند

-       از مناسبترين فن آوري ها، با استفاده از تجربه هاي موفق ديگران در اين زمينه، استفاده كنند

-       براي كمك به كشورهايي كه به تأسيسات زير بنايي ملي نياز دارند، منابع مالي فراهم سازند.

رهبران جهان براي تضمين اين كه جامعه اطلاعاتي بر پايه اي امن استوار شود بايد گام هايي شامل انجام اقدامات زير بردارند:

-       عقد قراردادهاي لازم براي ترويج شبكه ها و حمايت از امنيت آنها

-       رسيدگي به نگراني هاي شهروندان درباره رعايت حريم خصوصي، اصالت و اعتبار و تنوع زباني در دنياي آنلاين

-       جلوگيري از كاربرد غير قانوني و سوء استفاده از شبكه ها