اجلاس سران: محتوا، موضوعات و نتيجه

 

موضوع هاي پيشنهاد شده

قطعنامه 183/56 مجمع عمومي ملل متحد هدف اجلاس سران را «ايجاد ديدگاه و دركي مشترك از جامعه اطلاعاتي و تصويب اعلاميه و برنامه اقدام براي اجرا به وسيله دولت ها، نهادهاي بين المللي و همه بخش هاي جامعه مدني» توصيف كرده است.

چند كميته تداركاتي دستور كار و موضوعات اجلاس سران را تعيين خواهند كرد. كنفرانس تام الاختيار اتحاديه
بين المللي ارتباطات راه دور (مغرب 2002) قبلاً اطلاعاتي اساسي را تهيه كرده است كه چارچوبي براي سه هدف زير پيشنهاد مي كند:

 

اول) تأمين دسترسي به فن‌ آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي همه

چگونه مي توان مزاياي فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي را به صورت فراگير كه از نظر هزينه قابل تحمل باشد در اختيار همه مردم جهان قرار داد؟ چگونه مي توان به افرادي كه به فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي دسترسي دارند كمك كرد تا به نحو مؤثري از آنها استفاده كنند؟

 

دوم ) فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و اجتماعي – و برآوردن هدف هاي توسعه هزاره

ايجاد فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي آثار وعوارضي بر توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي دارند. چگونه مي توان از آثار فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي كمك به ترويج و حمايت از هدف هاي مشترك بشريت، مانند هدف  هايي كه در اعلاميه هزاره ملل متحد بيان شده، استفاده كرد؟

 

سوم) اطمينان و امنيت در استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي

مزاياي فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي را فقط در صورتي مي توان به حداكثر رساند كه اين اطمينان وجود داشته باشد كه اين فن آوري ها و شبكه ها قابل اعتماد و امن هستند و ازآنها استفاده غيرمجاز به عمل نمي آيد. براي ايجاد اطمينان و افزايش امنيت چه اقداماتي بايد انجام داد؟

 

مسائل پيشنهاد شده

جريان تداركاتي تعدادي از مسائل را شناسايي كرده است كه در اجراي اين هدف ها بايد آنها را مورد توجه قرار داد. از جمله :

1-  زيرساختار اطلاعاتي و ارتباطي : تأمين مالي و سرمايه گذاري، ‌توانايي خريد، توسعه و امكان تداوم

2-  دسترسي به اطلاعات و دانش

3-  نقش دولت ها، بخش تجاري و جامعه مدني در ترويج فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي توسعه

4-  ظرفيت سازي: توسعه منابع انساني، از طريق آموزش و تربيت

5-  امنيت

6-  توانمندسازي و بهبود شرايط محيط زيست

7-  ترويج و حمايت از كاربرد فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي در جهت توسعه براي همه

8-  هويت فرهنگي و تنوع زباني، توسعه رسانه ها و محتوا و مطالب محلي

9-  شناسايي و غلبه بر موانع موجود بر سر راه رسيدن به جامعه اطلاعاتي با ديدگاهي انساني

براي دسترسي به اسنادكاري كامل پيشنويس اعلاميه و برنامه اقدام با وب سايت ما در www.itu.int/wsis  مشورت كنيد.

 

اجلاس سران: نتيجه

نتيجه پيش بيني شده اجلاس سران ايجاد و تنظيم اعلاميه سياسي صريح از اراده سياسي و برنامه اقدام مشخص براي دستيابي به هدف هاي جامعه اطلاعاتي در شرايطي است كه همه منافع مختلف مطروحه را منعكس كند. دورنما و ماهيت اين طرح
بلند پروازانه، مشاركت  با نهادهاي عمومي و خصوصي را ايجاب مي كند و در ماه هاي آينده انعقاد چنين مشاركت هايي فعالانه دنبال خواهد شد. براي نمونه هاي اقدامات مشخص و فراگير به صفحه 8 پيشنويس برنامه اقدام نگاه كنيد.