اجلاس سران: سابقه

قطعنامه 73 اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور (مينه آپوليس 1998) تصميم گرفت به دبير كل اين اتحاديه توصيه كند موضوع تشكيل اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي (WSIS) را در دستور كار كميته اداري سازمان ملل متحد در مورد هماهنگي (ACC ، هيات اجرايي اصلي نظام ملل متحد CEB  فعلي) قرار دهد و نتايج اين مشورت را به سازمان حاكم اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور، ‌يعني شوراي آن، گزارش دهد. دبير كل در گزارش خود به اجلاس اين شورا درباره آن مشورت اظهار داشت كه كميته اداري سازمان ملل متحد بطور مثبت واكنش نشان داده و اكثريتي از سازمان ها و كارگزاري هاي ديگر نسبت به همكاري در مورد تدارك و تشكيل اجلاس سران فوق ابراز علاقه كرده اند. تصميم گرفته شد كه اجلاس سران تحت حمايت كامل دبير كل سازمان ملل متحد، و با سپردن نقش برتر در امر تداركات به اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور، تشكيل شود.

 

شوراي اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور در سال 2001 تصميم گرفت اجلاس سران را در دو مرحله تشكيل دهد: مرحله اول از 10 تا 12 دسامبر 2003 در ژنو،‌ سوئيس،‌ و مرحله دوم از 16 تا 18 نوامبر 2005 در تونس.

 

قطعنامه 183/56 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، چارچوب مصوب شوراي اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور را تاييد كرد. اين قطعنامه همچنين نقش اتحاديه فوق را در اجلاس سران و تدارك آن، با همكاري ساير سازمان ها و شركاي علاقه مند و ذينفع تاييد مي كند.

 

قطعنامه 183/56 مجمع عمومي سازمان ملل متحد همچنين توصيه كرد كه تداكارت براي اجلاس سران به وسيله يك كميته تداركاتي بين دولتي قابل انعطاف انجام شود كه دستور كار اجلاس سران را تعيين كند، در مورد شرايط مشاركت ساير
دست اندركاران و عوامل ذينفع در اجلاس سران تصميم بگيرد، و پيشنويس اعلاميه و پيشنويس برنامه اقدام را نهايي كند. قطعنامه از اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور دعوت كرد نقش مديريت اصلي را در دبيرخانه اجرايي اجلاس سران بپذيرد و از دولت ها دعوت كرد فعالانه در فرآيند تداركاتي اجلاس سران شركت كنند و در عاليترين سطح ممكن در اجلاس سران حضور يابند.

مجمع عمومي در قطعنامه 183/56 همچنين مساعدت از تمامي نهادهاي مربوطه ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي، ‌از جمله  نهادهاي بين المللي و منطقه اي، سازمان هاي غير دولتي، جامعه مدني و بخش خصوصي را تشويق كرد و از آنها خواست در فرآيند بين دولتي براي تدارك اجلاس سران و در خود اجلاس، فعالانه شركت كنند.

 

مجمع عمومي در قطعنامه 238/57 خود از اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور مي خواهد با همكاري نزديك سازمان ملل متحد به فعاليت در زمينه اطلاعات همگاني براي افزايش آگاهي جهاني در مورد اجلاس سران بپردازد.

متن كامل قطعنامه A/RES/56/183 و قطعنامه A/RES/57/238 را مي توان در وب سايت www.itu.int/wsis مشاهده كرد.

شرح موفقيت هاي فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي را نيز در نشاني زير بخوانيد

http://www.itu.int/osg/spu/wsis-themes/ict_stories/