پاره ای از اسناد بين المللی و کنوانسیون های عیله تروریسم
که دولت جمهوری اسلامی ايران به آنها پيوسته است
تاریخ الحاق ایران عنوان شماره
1350/9/27

قرارداد بين‏ المللي راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما

  

1

1352/3/7

كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري

 

2

1379/12/22 پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاههاي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‏ المللي مي‏باشند مكمل كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري 3

1355/2/21 كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما 4

1356/2/26 كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين‏المللي منجمله مامورين ديپلماتيك 5

1385/3/3 كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري 6

1387/9/3 کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه دریانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال غیر قانونی علیه سکوهای ثابت واقع در فلات قاره 7
e-max.it: your social media marketing partner