مجمع عمومی ملل متحد اجلاس 67 سپتامبر 2012
  اعلامیه جلسه سطح عالی مجمع عمومی درباره حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی
 

High-level Panel on Threats,
Challenges and Change

 

گزارش هيأت بلند پايه در خصوص تهديدها، چالش ها و تغيير

In larger freedom

با آزادی بیشتر

Press Releases

اطلاعیه های مطبوعاتی

Outcome Document

 سند نهایی
 
 
اجلاس 68 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Mr. Hassan Rouhani
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست جمهوری اسلامی ایران
اجلاس 69 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Mr. Hassan Rouhani
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست جمهوری اسلامی ایران
اجلاس 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Mr. Hassan Rouhani
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست جمهوری اسلامی ایران
اجلاس 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Mr. Hassan Rouhani
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست جمهوری اسلامی ایران
e-max.it: your social media marketing partner