مجمع عمومی ملل متحد اجلاس 67 سپتامبر 2012
  اعلامیه جلسه سطح عالی مجمع عمومی درباره حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی

High-level Panel on Threats,
Challenges and Change

گزارش هيأت بلند پايه در خصوص تهديدها، چالش ها و تغيير

In larger freedom

با آزادی بیشتر

Press Releases

اطلاعیه های مطبوعاتی

Statement by H.E. Dr. Mahmoud Ahmadinejad
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست جمهوری اسلامی ایران

Outcome Document

 سند نهایی
اجلاس 61 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Dr. Mahmoud Ahmadinejad
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست جمهوری اسلامی ایران
اجلاس 62 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Dr. Mahmoud Ahmadinejad
President of the Islamic Republic of Iran
ریاست جمهوری اسلامی ایران
اجلاس 63 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Dr. Mahmoud Ahmadinejad
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست جمهوری اسلامی ایران
اجلاس 64 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Dr. Mahmoud Ahmadinejad
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست جمهوری اسلامی ایران
اجلاس 65 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Dr. Mahmoud Ahmadinejad
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست جمهوری اسلامی ایران
اجلاس 66 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Dr. Mahmoud Ahmadinejad
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست جمهوری اسلامی ایران
اجلاس 67 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Dr. Mahmoud Ahmadinejad
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست جمهوری اسلامی ایران
اجلاس 68 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Statement by H.E. Mr. Hassan Rouhani
President of the Islamic Republic of Iran
سخنرانی جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست جمهوری اسلامی ایران