گسترش بیماری ایدز و ویروس آن را متوقف کرده و روند ابتلا به آن
شیوع مالاریا و سایر بیماری های مهم را متوقف کرده و روند ابتلا به آنها را معکوس نمایند.


٧- از پایداری محیط زیست اطمینان حاصل کنند.


اصول توسعه پایدار را در سیاست ها و برنامه های کشوری ادغام کنند، و روند از دست رفتن منابع محیط زیست را معکوس نمایند.

٤- میزان مرگ و میر کودکان را کم کنند.


نسبت مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را تا دو سوم کاهش دهند.


٥- بهداشت مادران را بهبود بخشند.


نسبت مرگ و میر مادران را تا سه چهارم کاهش دهند.

٦- با گسترش بیماری ایدز و ویروس آن. مالاریا و سایر بیماری ها مبارزه کنند.

٢- آموزش ابتدایی همگانی را محقق


تضمین کنند که همه پسران و دختران دوره کامل تحصیلات ابتدایی را به پایان برسانند.


٣- برابری جنسیتی را ارتقاء بخشند و زنان را توانمند سازند.


تا برابری جنسیتی را در آموزش ابتدایی و متوسطه ترجیحاً تا 2005 و در تمام سطوح تا 2015 حذف کنند

تمامی دولت های عضو ملل متحد تعهد کرده اند که تا سال 2015 به هدفهای زیر دست یابند.

١- گرسنگی و فقر شدید را ریشه کن کنند.


نسبت افرادی را که با روزی کمتر از یک دلار زندگی می کنند به نصف کاهش دهند.
نسبت کسانی را که دچار گرسنگی هستند به نصف برسانند.

با همکاری شرکت های داروسازی، امکان دسترسی به داروهای حیاتی ارزان قیمت را در کشورهای در حال توسعه فراهم سازند.
با همکاری بخش خصوصی، مزایای فن آوری جدید، مخصوصاً فن آوری های اطلاعات و ارتباطات را در دسترس همگان قرار دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هدف های توسعه هزاره، به "نقشه راه در جهت اعلامیه هزاره ملل متحد " در www.un.org/millenniumgoals نگاه کنید.
عنوان اصلی : Millennium Development Goals
ناشر: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران
تیتراژ: 120000 نسخه چاپ اول
تاریخ انتشار: خرداد 1382

به نیازهای خاص کشورهای فاقد دسترسی به دریای آزاد و کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه رسیدگی کنند.

با مسائل بدهی کشورهای در حال توسعه از طریق اقدامات ملی و بین المللی برای تسهیل در بازپرداخت بدهی در دراز مدت به گونه ای همه جانبه برخورد کنند.

با همکاری کشورهای در حال توسعه، کار شرافتمندانه و مولد برای جوانان ایجاد کنند.

توسعه و کاهش فقر در سطح ملی و بین المللی .به نیازهای ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته رسیدگی کنند. این شامل دسترسی بدون سهمیه و تعرفه برای صادرات آنان، بخشش بیشتر بدهی های کشورهای فقیر به شدت بدهکار، لغو بدهی دو جانبه رسمی، و کمک توسعه ای رسمی سخاوتمندانه تر برای کشورهای متعهد به کاهش فقر است.

نسبت افرادی را که از دسترسی مداوم به آب آشامیدنی سالم محروم هستند به نصف کاهش دهند.
زندگی حداقل 100 میلیون زاغه نشین را تا سال 2020 به حد چشمگیری بهبود بخشند.

٨- مشارکتی جهانی برای توسعه ایجاد کنند.


به گسترش فراینده  تر نظام  تجاری و مالی بازی بپردازند که بر مبنای قانون، قابل پیش بینی و فارغ از تبعیض باشد، شامل تعهدی نسبت به برقراری حکومت مطلوب،