Print
Back
هشدار سازمان بین المللی کار:
بدترشدن وضعیت بیکاری جوانان جهان

تهران 3 بهمن 1391 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—بر اساس گزارش جدید سازمان بین المللی کار، درحالیکه عدم امنیت اقتصادی و ناکافی بودن سیاست ها برای ایجاد اشتغال ادامه داشته است، معضل بیکاری در جهان در 2012 افزایش یافت و دراین میان جوانان جهان آسیب پذیرترین قشربوده اند.

در گزارش سالانه "روند اشتغال جهانی" که دوشنبه در جهان انتشار یافت آمده است در سال 2012 به تعداد بیکاران جهان 4 میلیون 200 هزار نفر افزوده شده و انتظار می رورد این رقم در سال 2013 نیز بیشتر شود.

گای ریدرمدیر کل سازمان بین المللی کار می گوید دور نمای متزلزل اقتصادی و کافی نبودن سیاست ها برای حل معضل بیکاری مانع سرمایه گذاری برای ایجاد شغل و استخدام شده است.

 این سازمان می گوید 35 در صد جوانان بیکار در کشور های دارای اقتصاد پشرفته، شش ماه یا بیشتر بیکارهستند که این امر اثر مستقیم بر دورنمای شغلی آنان داشته وباعث می شود مهارت های جوانان کم شود.

در این گزارش آمده است 74 میلیون انسان بین گروه سنی 15 تا 24 سال در جهان بیکار هستند.

***